Грузинска бройна система

Грузинската бройна система се използва в грузинския език, който се говори в Грузия. Грузинската бройна система използва двайсетичнатаоснова 20) бройна система за представяне на числата.[1]

При писане на числата се ползват арабски цифри, за десетичен знак се ползва запетаята, а големите числа се разделят в групи по 3 с интервал или точка.

Числата от 1 до 10, както и 20 и 100, имат собствено наименование. От 11 до 19 се образуват както в повечето езици чрез комбиниране на числата от 1 до 9 с 10, плюс допълнително „т“ в началото. Десетиците в числата от 30 до 90 се образуват въз основа на двайсетичната бройна система, като:

 • 30 – 20 и 10
 • от 31 до 39 – 20 и от 11 до 19 съответно
 • 40 – 2 пъти 20
 • от 41 до 49 – 2 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 • 50 – 2 пъти 20 и 10
 • от 51 до 59 – 2 пъти 20 и от 11 до 19 съответно
 • 60 – 3 пъти 20
 • от 61 до 69 – 3 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 • 70 – 3 пъти 20 и 10
 • от 71 до 79 – 3 пъти 20 и от 11 до 19 съответно
 • 80 – 4 пъти 20
 • от 81 до 89 – 4 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 • 90 – 4 пъти 20 и 10
 • от 91 до 99 – 4 пъти 20 и от 11 до 19 съответно.

За хиляда (1000) и хиляди (2000 и нагоре) е буквално десетстотин. За милион и милиард ползват общоприетите наименования.

Грузинска бройна система[2]
Число Бройно Букви
1 ერთი (erti)
2 ორი (ori)
3 სამი (sami)
4 ოთხი (otkhi)
5 ხუთი (khuti)
6 ექვსი (ekvsi)
7 შვიდი (švidi)
8 რვა (rva)
9 ცხრა (tskhra)
10 ათი (ati)
11 თერთმეტი (tertmet'i)
12 თორმეტი (tormet'i)
13 ცამეტი (tsamet'i)
14 თოთხმეტი (totkhmet'i)
15 თხუთმეტი (tkhutmet'i)
16 თექვსმეტი (tekvsmet'i)
17 ჩვიდმეტი (čvidmet'i)
18 თვრამეტი (tvramet'i)
19 ცხრამეტი (tskhramet'i)
20 ოცი (otsi)
21 ოცდაერთი (otsdaerti)
30 ოცდაათი (otsdaati)
40 ორმოცი (ormotsi)
50 ორმოცდაათი (ormotsdaati)
60 სამოცი (samotsi)
70 სამოცდაათი (samotsdaati)
80 ოთხმოცი (otkhmotsi)
90 ოთხმოცდაათი (otkhmotsdaati)
100 ასი (asi)
200 ორასი (orasi)
300 ამასი (samasi)
400 ოთხასი (otkhasi) ჳ/უ
500 ხუთასი (khutasi)
600 ექვსასი (ekvsasi)
700 შვიდასი (švidasi)
800 რვაასი (rvaasi)
900 ცხრაასი (tskhraasi)
1000 ათასი (atasi)
2000 ორი ათასი (ori atasi)
3000 სამი ათასი (sami atasi)
4000 ოთხი ათასი (otkhi atasi)
5000 ხუთი ათასი (khuti atasi)
6000 ექვსი ათასი (ekvsi atasi)
7000 შვიდი ათასი (švidi atasi)
8000 რვა ათასი (rva atasi)
9000 ცხრა ათასი (tskhra atasi)
10 000 ათი ათასი (ati atasi)
1 млн. მილიონი (milioni)
1 млрд. მილიარდი (miliardi)

ИзточнициРедактиране

 1. Aronson, Howard I. Georgian: A Reading Grammar, Corrected Edition. Bloomington, Indiana, Slavica Publishers, 1990. ISBN 0-89357-207-1. с. 279.
 2. Numbers in Georgian - Omniglot