Ribofuranose-2D-skeletal.png

Deoxyribose.svg
Сравнение на структурата на
рибоза (горе)
и дезоксирибоза (долу).

Дезокси захарите са монозахариди, при които една хидроксилна група е заместена с водороден атом.

Примери: