Доцент

научна степен за човек, който преподава в университет

Доцент е академична длъжност на хабилитиран преподавател във висшите учебни заведения в Европа, една степен по-ниска от професор, която на английски се нарича Associate professor, а на френски maître de conférences (MCF).

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България доцент е хабилитиран преподавател във висше училище.

Кандидатите за заемане на тази длъжност следва:[1]

  • да са придобили образователна и научна степен „доктор“.
  • не по-малко от две години да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“, или да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация.
  • да отговарят на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност.
  • да са публикували определен брой научни трудове.
  • да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации.
  • академичната длъжност „доцент“ се заема въз основа на конкурс и избор.

ИзточнициРедактиране