Доцент

научна степен за човек, който преподава в университет

Доцент, на английски: Associate professor и на френски: maître de conférences (MCF), е академична длъжност на хабилитиран преподавател във ВУЗ в Европа, една степен по-ниска от професор.

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България доцент е хабилитиран преподавател във висше училище. Кандидатите за заемане на тази длъжност трябва да са придобили образователна и научна степен „доктор“ и поне две години да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“, или да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация. Те трябва да отговарят на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност. Необходима е публикацията на определен брой научни трудове и представянето на монографичен труд или равностойни публикации. Длъжността се заема въз основа на конкурс и избор.[1]

ИзточнициРедактиране