Европейска интеграция

Европейска интеграция е процесът на политическа, юридическа, икономическа (дори обществена и културна) интеграция на европейските държави, в това число и на държави, частично разположени в Европа. В днешно време европейската интеграция се постига главно чрез Европейския съюз и Съвета на Европа.

Определение редактиране

Европейската интеграция е процес на взаимодействие между социалните и политическите институции на държавите в Европа. След Втората световна война процесите на интеграция стимулират създаването на непозната дотогава в политическата история на света политическа система – на Европейския съюз. Първоначално процесът на европейска интеграция се разглежда като ефективно средство за преодоляване на войната в Европа и установяване на мир след края на Втората световна война. Наред с това европейската интеграция се разглежда като възможност за преодоляване на икономическата криза след края на войната.

В политическата теория съществуват няколко подхода за изследване на европейската интеграция – междуправителствен, федералистки, институционален, функционалистки и др. В средата на 90-те години на 20 век се появяват и някои нови подходи за изследване на интеграционните процеси – Европа на променливата геометрия, Европа на концентричните кръгове, Европа a la carte.

В политическата наука се оформя самостоятелна област на изследвания – европейските изследвания.

Като научна област европейските изследвания включват анализа и изследването на политическите и икономическите теории за интеграционните процеси, политическите институции на интеграцията, методите за вземане на политически решения в Европейския съюз, политическите отношения, методите за политически лобизъм, формирането на общите политики на Съюза, политическите и икономическите интеграционни процеси, както и редица други проблеми от правен и икономически аспект.

В този смисъл европейската интеграция се обособява в края на 20 век като самостоятелен клон на политическите изследвания – европейски изследвания.

Мрежа Жан Моне редактиране

През 1992 година Европейската комисия създава специална образователна мрежа – Жан Моне, която включва над 70 университета и университетски програми, които отговарят на нейните образователни изисквания за преподаване по посочените дисциплини.

Целта на мрежата е да обогати и задълбочи познанията по европейски въпроси чрез обучение, дебати и академичната дейност на професорите „Жан Моне“ и центровете „Жан Моне“ и да улесни старта на академични програми за изучаване на Европейската интеграция (като под Европейска интеграция се разбира развитието на Европейската общност и свързаните с това институционални, правни, политически, икономически и социални промени). Същността на мрежата „Жан Моне“ позволява тя да подбира измежду особено широк кръг от високи авторитети в страните-членки на Съюза и извън него.

В България в мрежата Жан Моне участва магистърската програма по Европейска интеграция на Нов български университет.

Европейската комисия одобри и 750 професори, които отговарят на високите критерии. В България професори Жан Моне са само четирима души: Маргарита Шивергева от Нов български университет и Красимир Николов от Варненския свободен университет, и в правните науки – проф. Евгени Танчев (Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) и от 2012 г. доц. д.ю.н. Атанас Семов (също от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).

Програма Жан Моне редактиране

Програма „Жан Моне“ отпуска грантове за покриване на разходите за академични дейности, свързани с европейската интеграция, в университети в и извън Европейския съюз. Дейностите, които се финансират, са разделени на две групи:

Преподавателски дейности редактиране

  1. Ръководители на катедра „Жан Моне“ (Jean Monnet Chairs) – това е символичен термин, който съответства на щатно преподавателско място. Всички курсове и преподавателски дейности трябва да са посветени на европейската интеграция (минимум 120 часа за една академична година). Проектите могат да бъдат с продължителност до 5 г., като за всеки проект се отпускат до 45 000 EUR;
  2. Ad personam ръководител на катедра „Жан Моне“ – тази титла е запазена за преподаватели, които имат особени заслуги в областта на европейската интеграция, признати от академичната общност на международно ниво;
  3. Центрове „Жан Моне“ (Jean Monnet Centres of Excellence) – това са структури, които създават фонд за научни, човешки и документални ресурси за проучване на европейската интеграция в един или повече университети. Включват дейности в две или повече от следните области: общностно законодателство, европейска икономическа интеграция, европейска политическа интеграция и история на изграждането на Европа. Проектите могат да бъдат с продължителност до 5 г., като за всеки проект се отпускат до 75 000 EUR;
  4. Модули „Жан Моне“ – това са кратки програми (с минимална продължителност от 30 учебни часа за една академична година), свързани с изучаването на европейската интеграция, които са съсредоточени в провеждането на курсове по европейска интеграция, развитие на Европейския съюз, летни курсове. Модулите могат да бъдат мултидисциплинарни и са насочени към студенти, които не изучават директно европейската интеграция (студенти от области като медицина, техника, изкуство и т.н.). Проектите могат да бъдат с продължителност до 5 г., като за всеки проект се отпускат до 21 000 EUR.

Научни и изследователски дейности редактиране

  1. Подкрепа за Асоциацията на професорите и изследователите на европейската интеграция – ясно формулираната ѝ цел е да спомогне за изучаването на процеса на европейска интеграция и да повиши осведомеността на регионалните и национални научни ресурси в тази област. Проектите могат да бъдат с продължителност до 5 г., като за всеки проект се отпускат до 25 000 EUR;
  2. Подкрепа за информационни и изследователски дейности, свързани с европейската интеграция – има за цел да насърчава дискусията, отразяването и опознаването на процеса на европейска интеграция. Проектите могат да бъдат с продължителност до 1 г., като за всеки проект се отпускат до 50 000 EUR; 3. Създаване на транснационални изследователски групи „Жан Моне“ – партньорството между поне три ръководители на катедри "Жан Моне от три различни страни води до създаването на интегрирана университетска мрежа с общ изследователски план и мултидисциплинарна синергия в областта на изучаването на европейската интеграция. Проектите могат да бъдат с продължителност до 2 г., като за всеки проект се отпускат до 100 000 EUR. Общият бюджет за проекти по програма „Жан Моне“ за 2007 г. е 4 411 000 EUR.

Образователни програми редактиране

В редица университети в страната се преподава специалността „Европеистика“, която е разширен аналог на „Европейска интеграция“.

През 1998 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше създадена катедра Европеистика, а от 1999 г. започна прием на студенти в Бакалавърска програма по Европеистика. Катедрата администрира и магистърски програми – Европейска интеграция, Европеистика и социални науки, Европейски изследвания. Нов български университет предлага магистърска програма по Европейско управление.

Вижте също редактиране