Законът на Хук във физиката е експериментално изведена зависимост, според която приложената към твърдо тяло сила води до еластична деформация, правопропорционална на тази сила. Деформацията зависи също от характеристиките на средата на еластичното тяло и от неговата геометрия, отчетени като коефициент на еластичност. Коефициентът на еластичност е свързан с модула на еластичност, който от своя страна зависи само от свойствата на средата. Законът на Хук е в сила само при достатъчно малка спрямо размера на тялото деформация, при която тя може да се смята за еластична и не е в сила при пластична деформация. Зависимостта се записва като:

,

където

x е отклонението от равновесната позиция.
F е еластичната сила, равна по големина и противоположна по посока на деформиращата. Тя може да бъде наречена връщаща, тъй като винаги е в посока на равновесното положение на тялото и в случая например на свободна пружина е причина за възникване на хармонични трептения.
k е константа на средата, наречена коефициент на еластичност, SI единици: kg/s2.

Потенциалната енергия, която е съхранена в пружината се дава с формулата:

Сравнение Успоредно Последователно
Еквивалентен
еластичен коефициент
Деформация
Енергия