Закон на Хук е физичен закон от класическата механика, който се отнася за еластичността на струни или пружини и формулира съотношението между силата на еластичност и отклонението (деформацията) на тялото от равновесното му положение. Както се вижда от формулата, съотношението е директно пропорционално.

където

x е отклонението от равновесната позиция.
F е силата, наречена връщаща, която е винаги в посока на равновесното положение на тялото и е отговорна за хармоничните трептения.
k е константа, наречена коефициент на еластичност, SI единици: kg/s2.

Потенциалната енергия, която е съхранена в пружината се дава с формулата:

Сравнение Успоредно Последователно
SpringsInParallel.svg
SpringsInSeries.svg
Еквивалентен
еластичен коефициент
Деформация
Енергия