Иван Пунчев

български философ

Иван Пунчев е български философ.

Иван Петков Пунчев
български философ

Роден
Починал

Образование Софийски университет
Философия
Регион Западна философия
Епоха Съвременна философия
Интереси Логика, история на философията

БиографияРедактиране

Роден е в село (днес град) Грамада, Видинско на 9 юни 1942 г. След завършване на средно училище постъпва в Софийския университет специалност физика, но на третата година се прехвърля и завършва специалност философия.

Женен, разведен, има един син.

Повече от 40 години работи във Философския институт при БАН (по-късно Институт за философски изследвания) в секция Логика. Има уникален принос в областта на диалектико-логическите системи. Всепризнат познавач на Хегел.

Продължител на концепцията "Космическа философия" със значителни новаторски приноси.

Един от основателите на Интегралния клуб по прогностика, фантастика и евристика "Иван Ефремов", автор на студии в областта на фантастологията и футурологията.

Научен ръководител на частния "Център за изследване на глобални системи". Починал на 13 септември 2009 в София. Остави непубликувана книгата "Увод в системата на диалектическата логика", която през 2015 г. бе издадена в четири тома от Фондация „Земята и хората“.

След смъртта му "Център за изследване на глобални системи" приема неговото име и се заема да реализира, популяризира и доразвива научното наследство на Пунчев.

ПубликацииРедактиране

 • Пунчев И.П. "Антропният принцип" в космологията и "космологичният принцип" в антропологията. В: Философията на историята и бъдещето на историята. С., 1998.
 • Пунчев И.П. В защита на класическата диалектика. Сп. Философски алтернативи”, 3-4/2000.
 • Пунчев И.П. Генезисът на идеята за Бога в Хегеловата „Феноменология на духа”. Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.II. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос”. Дирекция по вероизповеданията при МС на РБ, Фондация „Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения”. С., 1995.
 • Пунчев И.П., Дейков А. – Някои философски проблеми на математиката; сп. Философска мисъл, бр. 4, 1971.
 • Пунчев И.П. Диалектически логос и космическо съзнание Сп. Философски алтернативи, 3/1993.
 • Пунчев И.П. Дилбазова Р. В търсене на универсалното или Пол Валери за метода на Леонардо да Винчи Научни трудове на Пловдивския университет „Паисисий Хилендарски”, т. 32, кн.I/1994.
 • Пунчев И.П. Една нова парадигма във философията на историята Сб. Трансцендентална философия. Наука и морал. Изд. БАН И-т по философски науки.
 • Пунчев И.П. За отношенията – сп. Философска мисъл, бр. 10, 1970, с. 106-208
 • Пунчев И.П. И. А. Ефремов – крупен учен – естественик и космически философ – Тера фантастика, № 1, 2000, с. 4-11.
 • Пунчев И.П. И. Ефремов: ученный – естествоизпытатель и философ-космист, Девятые Ефремовские чтения, Вырица 2006, с. 27-35.
 • Пунчев И.П. Историята на философията като история на „космическото съзнание” сб. „Познание и общество”, №2, С., 2006.
 • Пунчев И.П. Кардашева-Уляхина А. Опит за осмисляне на глобалните проблеми от системна гледна точка. сб. „Глобални проблеми”, изд. Наука и изкуство”, С., 1986.
 • Пунчев И.П. Космическите цивилизации Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век. Материали от 8 специализирана школа за млади научни работници 21-24.IX.1992. Варна. Изд. Фондация „Еврика”.
 • Пунчев И.П. Към генезиса на класическата диалектическата логика като логика на системите. сб „Познание и общество” №2 С. 2006
 • Пунчев И.П. Логически структури и структури на практиката Сб. Рационална дейност, ефективни процедури и интелектуализация. Изд. на БАН. С. 1989.
 • Пунчев И.П. Математизацията на природата в научна революция през 15-17 век. Сб. „Епистемични стандарти в науката” С. 2007 Издателска къща „Свети Иван Рилски” с. 99-108.
 • Пунчев И.П. Началото на интелектуалната космогония през 15-16 век и прехода от крайна към безкрайна Вселена” Сб. „Философията като призвание” С. 2007 Издателска къща „Свети Иван Рилски”, с. 86-92.
 • Пунчев И.П. Научната фантастика като социо-културен феномен. сп. „Проблеми на културата”, С., 1981.
 • Пунчев И.П. Н. Кузански – предтеча на хегеловата деалектическа логика и теоретико-множествената математика част 1: Критиката на аристотелевата формална логика от Н. Кузански, сп. „Философски форум”, бр.14 VII (1) 2007
 • Пунчев И.П. Н. Кузански – предтеча на хегеловата диалектическа логика и теоретико-множествената математика част 2: Математическата диалектическа логика на Н. Кузански като метод за сътворяване и познание на света. сп. „Философски форум”, бр.14, VII (1) 2007.
 • Пунчев И.П. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Първа: От класическа формална логика към класическа диалектическа логика. Сп. „Философски алтернативи” бр. 1 2006 г.
 • Пунчев И.П. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Втора: От математическа „формална логика” към математическа „диалектическа логика” Сп. „Философски алтернативи”, бр. 2, 2006.
 • Пунчев И.П. Отново за диалектиката на Хегел и Маркс сп. Философски алтенативи, бр.2, 1994.
 • Пунчев И.П. Процесът на стоково-паричната размяна като „трояко умозаключение” сб. Философски изследвания, кн. 4, 2007.
 • Пунчев И.П. Рационалност – ирационалност и диалектическа логика. Сб. Проблеми на съвременната логика. Изд. Наука и изкуство. С. 1985.
 • Пунчев И.П. Рецепцията на античния неоплатонизъм от философията и науката на Ренесанса чрез тринитарния проблем на християнството, сб. „Философия и евроинтеграция. Битие и ценности”. С. 2007 Изд. Съюз на учените в България, с. 37-42.
 • Пунчев И.П. Социокосмическата революция. Сб. Култура и научно-техническа революция. Научни съобщения на националната школа за млади научни работници по философия, социология и психология, „Приморско`84” изд. На Единен център за философия и социология и др. С., 1985.
 • Пунчев И.П. Социокосмическите революции и космическите перспективи на цивилизацията. Сб. Философия. Социална практика. Култура. Изд. БАН И-т по философия, клуб за ТНТМ. С., 1988.
 • Пунчев И.П. Структура логического у Гегеля и Маркса. Сб. Актуальные проблемы взимоотношения между формальной логикой и диалектической логикой. Изд. Единный центр философии и социологии, И-т филос. имени Акад. Т. Павлова. С., 1987.
 • Пунчев И.П. Сътворението на природата и човека от Бога във философията на Хегел. Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.I. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос”. Синдикат на българските учители. Варна, 1994.
 • Пунчев И.П. „Феноменологията на духа” като генезис на „системата на науката” (под печат)
 • Пунчев И.П. „Формите на стойността” или структурата на стоката като „трояко умозаключение”. Сб. „Философски изследвания” №5. „История и съвременност”, 2007, Издателска къща „Свети Иван Рилски”, с. 141-159.
 • Пунчев И.П. Хегеловата история на философията като истинска философия на историята. Сб История, философия, хуманизъм. Материали от симпозиум посветен на английските мислители К.Попър и А.Тойнби съст. На 5-8 XII.1995 г. В Банкя. Изд. на И-т за философски изследвания при БАН, СУ „Св. К. Охридски”, Британски съвет, Фондация „Отворено общество”, Съюз на учените в България. С. 1996.
 • Пунчев И.П. Хегеловата „Философия на Природата” като приложна диалектическа логика. Сп. Философски алтернативи 2/1987
 • Пунчев И.П. Хегеловата философия на "ценността" и "смисъла". Сп. Философски форум, 1998, № 2-3, с.5-10.
 • Пунчев И.П. Хегеловото учение за структурата на разума като фундамент на „Науката Логика”. Сп. Философски алтернативи 1/1998.
 • Пунчев И.П. Хегеловата приложна диалектическа логика като херменевтика. Сб. Култура, политика, идентичности”. С., 2006.
 • Пунчев И.П. Хегеловото учение за логическите форми – понятие, съждение и умозаключение. Сб. „Философията на немския идеализъм в България”. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев. С., 2008.
 • Пунчев И.П. Човекът между разума и неразумието в Хегеловата философия на историята. Сб. Наука, цивилизация, ценности. Международна варненска философска школа 1994. Изд. БАН и Печатна база при ИПКУ „П. Берон” Варна, 1994.
 • Pountshev I. La relations des kategories “universel”, “particulier” et “unique” comme structure fondamentale de la logique dialectique. Сб. Универсално и партикуларно. Изд. БАН, СУ „Св. Кл. Охридски”, Българска философска асоциация. С., 1998.
 • Pountshev I. La raison comme facteur cosmique p. 23, Diotima 24-2001 L`home et le Cosmos Athenas 2001, Institutions philosofique Reunies.

ИзточнициРедактиране