Изпъкнала функция е вид нелинейна функция в математиката.

Определение редактиране

Нека в някакъв интервал (x1;x2) имаме дефинирана непрекъсната функция y(x), представена с крива, еднопосочно „огъната“ условно само „нагоре“. Нека А и Б са стойностите на тази функция съответно в точките x1 и x2. Тогава, ако графиката на функцията y(x) е под линията АБ, функцията се нарича изпъкнала.

 
Изпъкнала функция

Строгото определение за вдлъбната и изпъкнала функция се формира така:

Изпъкнала функция редактиране

Функцията y(x) се нарича изпъкнала в даден интервал, ако за всеки две точки x1 и x2 от него е изпълнено неравенството:

 .

Прието е линейната функция да бъде едновременно изпъкнала и вдлъбната. Поради това знакът за равенство присъства в горните дефиниции.

Свойства редактиране

  • Ако функцията y(x) притежава втора производна, която е положителна (f′′(x)>0) в дадения интервал, то функцията е изпъкнала в този интервал.
  • Точките, отделящи изпъкнала от вдлъбната част на графиката на функция, се наричат инфлексни точки за графиката на функцията.

Вижте също редактиране