Краешкият говор е български диалект, представител на преходната група югозападни говори[1]. Говори се в Кюстендилско краище, сред населението намиращо се предимно на територията на община Босилеград[2]. Преходен говор между няколко диалекта и не е еднороден по своите характеристики, а може да се раздели на няколко подговора, в зависимост от застъпването на праславянските *tj и *dj:

 • чдж подговор: ноч (нощ), вèджи (вежди)
 • к’г’ подговор: нок’ (нощ), вèг’и (вежди)
 • штжд подговор: ношт (нощ), вежди (вежди)

Характерни особености редактиране

 • Застъпници на стб. ѫ са
  • предимно у в чдж и к’г’ подговорите – зуп (зъб).
  • предимно а в штжд подговора – зап (зъб).
 • Застъпници на стб. ъ са
  • предимно ъ в (чдж и к’г’ подговорите) – сън (сън).
  • в по-редки случаи о и а – бòчва (бъчва), кàсно (късно).
 • Застъпници на стб. ь са
  • е (в по-източните краища) – ден, пес
  • ъ (в селищата към Трън и границата) – дън (ден), стàръц (старец)
  • колебание ъ-е (при кюстендилските села) – дънден, тъ̀нъктèнок.
 • Сричкотворните р и л се изговарят винаги като ръ и лъ: гръ̀ло (гърло), жлът (жълт). Само ако е след устнена съгласна, лъ-групата се изговаря като у: вук, пу (плъх)
 • Липса на звук х: леп (хляб), орà (орах)
 • Озвучаване на ф до в във всички положения: вỳрн’а (фурна), кòва (кофа)
 • В 1 л. ед. ч. сег. време глаголите окончават само на , във всички спрежения, например плетèм (плета).
 • В 1 л. мн. ч. сег. време глаголите окончават
  • на -мо (предимно в к’г’ подговора) – плетèмо (плетем).
  • на -ме (останалите подговори) – плетèме (плетем).
 • В 3 л. мн. ч. сег. време глаголите окончават
  • на -ев (предимно в к’г’ подговора): плетèв (плетат)
  • на (предимно в штжд подговора): плетà (плетат)
  • на -ат, -ът (предимно в чдж подговора): плетъ̀т—плетàт (плетат)
 • Членуването за м. р. ед. ч. е
  • -ат (к’г’ подговор)
  • -ът (по-северните селища)
  • -от (отделни селища)
  • (Босилеградско)

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. Стойков, Стойко. „Българска диалектология“, София, 2002, стр. 162
 2. Захариев, Йордан. Сборник за народни умотворения и народопис. Книга XXXII. Кюстендилско Краище. София, изд. БАН, 1918.]