Кюстендилският говор е български диалект, представител на централната група югозападни говори. Говори се в района на Кюстендил. Сроден е с дупнишкия говор и граничи на север с преходните говори.

Характерни особености

редактиране
 • Групи шт и жд на прасляванските *tj и *dj.
 • Застъпници на стб. ѫ са:
  • предимно гласната aкàшта (къща), рàка (ръка).
  • понякога гласната убỳбрек (бъбрек), пỳпка (пъпка), сут (съд)
 • Застъпник на стб. ъ е предимно o и в редки случаи а: бòчва (бъчва), крòток (кротък), вàшка (въшка), лажѝца (лъжица).
 • Изпадане на съгласната л при групата ъл/лъ между съгласни и преход ъу след лабиална съгласна: съ̀за (сълза), къ̀нем (кълна), йàбука (ябълка), буà (бълха).
 • Пълна липса на звук х: плèто (плетох), чу (чух), леп (хляб)
 • Палаталност на л и н само в края на думата, както и пред гласни е и и: сол’, кон’, пòл’е, кн’ѝга.
 • Сонантно р: твр̥̀т (твърд), бр̥̀же (бързо).
 • Образуване на мн. ч. при многосрични същ. м. р. с помощта на окончание -йе: офчарйè (овчари), гàлабйе (гълъби), мàжйе (мъже).
 • Окончание за 1 л. ед. ч. cer. време за всички склонения: вѝдим (видя), орèм (ора), плетèм (плета).
 • Частица за бъдеще време че (сравни с книжовното ще): че вѝди (ще види), че ѝдем (ще ида).
 • Образуване на деепричастия с -ечки: купувàечки (купувайки), носèечки (носейки).

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране