Отваря главното меню
На тази диаграма всяка популация е представена с цветно блокче, като всяка може да се кръстосва със съседните ѝ

Кръгов вид е термин в биологическата систематика, обозначаващ особен случай на видообразуване, в резултат на което различните форми на един и същ организъм в едни случаи се кръстосват помежду си, то съгласно определението са един и същи вид, а в други случаи не се кръстосват, т.е. позиционират се като отделни видове. Такива примери, имащи промеждутъчни характеристики между вид и по-ниски таксономични единици, противоречат на класическата представа за дискретност на видовете.

Същност на проблемаРедактиране

Кръговите видове представляват трудна задача за тези, които се опитват да разделят живия свят на строго разграничени видове. В тази светлина съществува сериозен проблем дали целият кръг да бъде определен като един вид (въпреки, че не всички индивиди в него могат да се кръстосат помежду си) или да бъде класифицирана всяка популация като отделен вид (въпреки, че съседните са много близки и могат да се кръстосват). Кръговите видове илюстрират, че понятието "вид" е много трудно да бъде ясно определено, а оттам и да бъде дадена еднозначна дефиниция.

ПримериРедактиране

Големият синигер (Parus major), обикновено даван като пример за кръгов вид, е разпространен на обширни територии в Евразия, от Антлантическия до Тихия океан и по цялото протежение на ареала си образува четири самостоятелни форми, които в зоните на интеграция се кръстосват свободно помежду си. По-рано очевидно, видът е обитавал само западните части на материка и на изток се е разселвал в две направления — северно през горската зона на умерения пояс, и южно, през тропиците на централна Азия и Индокитай. Пустините и планините в средна Азия са се оказали в средата на зоната на разселване — там птиците не са прониквали. В крайна сметка северният подвид Parus major major се среща с южния Parus major minor в басейна на Амур, но зона на интеграция не се образува и двата подвида не се кръстосват, т.е. държат се като самостоятелни видове.