Латентната топлина е енергията под формата на топлина, която е изпусната или абсорбирана от някое химично вещество, по време на преминаване от едно към друго агрегатно състояние. За първи път терминът е използван от Джоузеф Блек през 1750 г. и идва от латинското latere, което означава „скрит“. Днес най-често срещани са латентната топлина на топенето и латентната топлина на кипенето.

Уравнението за латентна енергия е:


където:

Q е изпуснатата или абсорбираната енергия по време на промяната на агрегатното състояние на някое вещество. Измерва се в джаули.
m е масата на веществото
L е специфичната латентна топлина за дадено вещество(J кг-1).

С други думи, ако искаме да намерим специфичната латентна топлина просто трябва да разделим енергията на масата.