Международна радиотелефонна азбука

Международната радиотелефонна азбука, известна също като фонетична азбука на НАТО, е система за буквуване на думи или съобщения, използващи латинската азбука.

Първоначално възниква като международен сигнален код за обмяна на съобщения между кораби чрез поредица от флагове. По-късно е приета като международна азбука за радиотелефония и понастоящем е официална система за много международни организации – ИКАО, НАТО и др.

Азбука и съответствияРедактиране

В България произношението и съответствието на международната радиотелефонна азбука на български език се регламентират от чл. 6 на приложение № 3 към чл. 22 от Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.[1]

Международна радиотелефонна азбука, съответствия и морзов код[1]
Английски език Български език Морзов код
Букви и цифри Кодова дума Произношение Съответствие Поясняваща
дума
Букви
A Alpha А̀лфа А Антон • −
B Bravo Бра̀во Б Борис − • • •
C Charlie Ча̀рли Ц Цветан − • − •
D Delta Дѐлта Д Димитър − • •
E Echo Ѐко (Ѐхо) Е Елена
F Foxtrott Фо̀кстрот Ф Филип • • − •
G Golf Голф Г Георги − − •
H Hotel Хотѐл Х Христо • • • •
I India Ѝндия И Иван • •
J Juliet Джу̀лиет Й Йордан • − − −
K Kilo Кѝло К Кирил − • −
L Lima Лѝма Л Людмил • − • •
M Mike Ма̀йк М Мария − −
N November Новѐмбър Н Николай − •
O Oscar О̀скар О Огнян − − −
P Papa Па̀па П Петър • − − •
Q Quebec Квебѐк Щ Щерю − − • −
R Romeo Ро̀мео Р Румен • − •
S Sierra Сиѐра С Стефан • • •
T Tango Та̀нго Т Тодор
U Uniform Ю̀ниформ У Уляна • • −
V Victor Вѝктор Ж Живко • • • −
W Whiskey Уѝски В Васил • − −
X X-ray Ѐксрей Ъ Ер-голям − • • −
Y Yankee Я̀нки Ь Ер-малък − • − −
Z Zulu Зу̀лу З Захари − − • •
Ч Чавдар − − − •
Ш Шипка − − − −
Ю Юлия • • − −
Я Явор • − • −
Цифри
0 Nadazero На̀дазиро 0 нула − − − − −
1 Unaone Ю̀науан 1 едно • − − − −
2 Bissotwo Бѝсоту 2 две • • − − −
3 Terrathree Тѐратрий 3 три • • • − −
4 Kartefour Ка̀ртефор 4 четири • • • • −
5 Pantafive Па̀нтафайв 5 пет • • • • •
6 Soxisix Со̀ксисикс 6 шест − • • • •
7 Setteseven Сѐттесевен 7 седем − − • • •
8 Oktoeight О̀ктоейт 8 осем − − − • •
9 Novenine Но̀венайн 9 девет − − − − •

ИзточнициРедактиране