Международни символи за химична опасност

Символ за опасност представлява пиктограма на оржанжев фон, която трябва да служи като пръв сигнал за възможна опасност.

Символи редактиране

ЗНАК СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ
  C КОРОЗИВНО
  E ЕКСПЛОЗИВНО
  F ЗАПАЛИМО
  F+ СИЛНО ЗАПАЛИМО
  N ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
  O СИЛЕН ОКИСЛИТЕЛ
  T ОТРОВНО
  T+ СИЛНО ОТРОВНО
  Xn ВРЕДНО
  Xi ДРАЗНЕЩО