Метаморфни скали

скали, получени при преобразуването на магмени или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността н
(пренасочване от Метаморфна скала)

Метаморфните скали са скали, получени при преобразуването на магмени или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Те са с променен състав и строеж и затова се определят като самостоятелен вид. Такива са например гнайсът (при метаморфозата на магмени или седиментни скали), мраморът (при тази на варовика) и др. Според строежа си се разделят се на: ивичест (гнайси), слоест (слюдени шисти, филити) и с масивен строеж (мрамори, кварцити).

Когато изходната скала може да бъде определена, името на новообразуваната метаморфна скала се формира, като се използва представката „мета“, например: метагранит, метагабро, метаконгломерат, метапсамит и т.н. В случаи, когато за изходната скала (протолита) е известна само групата, към която принадлежи, се използват представките „орто“ и „пара“; например: ортогнайс, когато протолитът е даден вид магмена скала и парагнайс – когато протолитът е седиментна скала.