Механичен състав на почвата

Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път. Агрегатите с близки размери имат подобни свойства, поради което е възприето да се обединяват в механични фракции.

Възприета е класификация на почвените агрегати в 4 фракции:

 • с размер > 1 mm – камъни (слелет)
 • с размер 1 – 0,05 mm – пясък
 • с размер 0,05 – 0,001 mm – прах
 • с размер < 0,001 mm – ил (глина)

За практически цели при класификация на почвите по механичен състав се използват 2 по-общи фракции:

 • физичен пясък – агрегати > 0,01 mm
 • физична глина – агрегати < 0,01 mm

Съгласно съотношението между тези 2 фракции (по отношение на дела на физината глина), почвите се разделят на 4 групи, както следва:

 • 0 – 10 % – песъчливи
 • 10 – 20 % – глинесто-песъчливи
 • 20 – 60 % – песъчливо-глинести
 • над 60 % – глинести

ВСИЧКО ЗА МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ НА ПОЧВАТА редактиране

 • ГЛИНА