Мечислав Малецки

полски езиковед полонист, славист и диалектолог

Мечѝслав Бронѝслав Малѐцки (на полски: Mieczysław Bronisław Małecki) полски езиковед полонист, славист и диалектолог, професор в Ягелонския университет, член на Полската академия на знанията. Научните му интереси са в областта на историческата граматика на славянските езици, един от първите теоретици на лингвистичната география, съавтор с Кажимеж Нич на първия лингвистичен атлас в славистикатаAtlas językowy polskiego Podkarpacia (1934).[1]

Мечислав Малецки
Mieczysław Małecki
полски езиковед
Роден
Mieczysław Bronisław Małecki
Починал
Националност Полша
Учил вЯгелонски университет
Работилезиковед, университетски преподавател
Научна дейност
Областисторическа граматика
Учил приИгнаци Хшановски, Ян Лош, Ян Розвадовски, Кажимеж Нич, Станислав Вендкевич
Работил вЯгелонски университет
Видни студентиФранчишек Славски, Куйо Куев, Збигнев Голомб, Алфред Заремба
Публикации
 • Atlas językowy polskiego Podkarpacia
 • Archaizm podhalański
 • Przegląd słowiańskich gwar Istrii
 • Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem)
Титлапрофесор
Членува вПолска академия на знанията
Семейство
БащаМихал Малецки
МайкаБронислава Гродецка

През пролетта на 1933 година прави теренни проучвания върху говора на жителите на солунските села Сухо (2 месеца) и Висока (1 месец). Събраните материали издава в излязлата в две части монография „Два македонски говора (Сухо и Велика в солунско)“ (на полски: Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem)).[2] Смята, че македонските говори са български и използва „македонски“ и „богдански“ в регионален смисъл.[3]

На 6 ноември 1939 година е арестуван от немските окупационни власти в рамките на акцията „Sonderaktion Krakau“. Пребивава последователно в концентрационните лагери „Заксенхаузен“ и „Дахау“. След освобождението си ръководи нелегалната образователна дейност на университета.[4]

 • Archaizm podhalański (1928)
 • Przegląd słowiańskich gwar Istrii (1930)
 • Charektyrystyka gwary Cuców na tie sąsiednich dialektów czarnogórskich (1931)
 • Słowiańskie osadnictwo Istrji w świetle badań językoznawczych (1931)
 • Znaczenie Dubrovnika dla jedności językowej Serbów i Chorwatów (1931)
 • Atlas językowy polskiego Podkarpacia (1934) – в съавторство с Кажимеж Нич
 • Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem) (2 части, 1934 – 36)
 • Je̦zyk polski na południe od Karpat (1938)
 • Z zagadnień dialektologii macedońskiej (1938)
 • Nowsze kierunki dialektologii (1938)
 • Gwary słowiańskie w Banacie rumuńskim (1938)
 • Najstarszy literacki je̜zyk Słowian (1947)
 • Милетич, Л. Мечислав Малецки за разграничаването на богданските говори в югоизточна Македония, Lud słowiański, Kraków, 1933, s. 90 – 130.
 • Мирчев, К. Професор Малецки за някои от проблемите на македонскта диалектология, Македонски преглед, XI, 1939, кн. 3 – 4, с. 169 – 179.
 • Мирчев, К. Проф. Мечислав Малецки, Език и литература, кн. 1, с. 68 – 69
 • Карас, М. Записки по история на краковската лингвистика. В чест от 30-годишнината от смъртта на Мечислав Малецки, Литературен живот, бр. 1295 от 21 ноември 1976 г.
 • Бояджиев, Т. Мечислав Малецки и българската диалектология, От Висла до Марица, Краков, 1981.
 • Мошински, Л. Значението на диалектоложките проучвания на Григоревич и Малецки за установяване на прародината на староцърковнославянския език, Acta Universitatis Lodzienis. Folia linguistica, 12, 1986, p. 125 – 132.
 • Иванов, Й. Двойно ударение в българския език, Изв. на Института за български език, кн. XX, с. 187 – 224.
 • Иванов, Й. Приносът на проф. Мечислав Малецки за проучването на югозападните български говори, Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 29, кн. 1, Филология, Пловдив, 1991, с. 5 – 12
 • Младенов, М. Мечислав Малецки, Кирило-Методиевска енциклопедия, т. II, С., 1991, с. 598 – 600.
 • Иванова, Д. Сто години от рождението на Мечислав Малецки, Българистика, 7/2003, Ак. изд. „Марин Дринов“. С., 2003, с. 67 – 72.
 • Rusek, Jerzy, Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2005, ISBN 83-233-1954-5
 1. ((pl)) Mieczysław Małecki. Encyklopedia.pwn.pl. Посетен на 17 септември 2018 г.
 2. ((pl)) Małecki, Mieczysław. Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem), Część I: Teksty. Kraków, Drukarnia, Uniwersytetu JagIellońskiegC, 1934. с. VII. Архив на оригинала от 2012-03-05 в Wayback Machine.
 3. Сотиров, Петър. Негованската тетрадка на Щерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония, Издателство на Университета „Мария Кюри-Склодовска“, Lublin 2023, с. 31.
 4. ((pl)) Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. Poczytaj.pl. Посетен на 18 септември 2018 г.