Милингите са южнославянско племе, родствено на езерците, което през 8 век обитава южен Пелопонес, и преимуществено западните склонове на планината Тайгет (гр. Ταΰγετος).

Основен поминък на милингите са земеделието и скотовъдството.