Обектно-базиран е термин в информатиката, който има две различни и взаимно несъвместими значения:

  1. Ограничена версия на обектно-ориентираното програмиране, за която важат едно или повече от следните ограничения:
  2. Прототипно-базирани системи — системи, базирани на „прототипни“ обекти, които не са екземпляри на някакъв клас.