Икономически сектор

концептуално групиране на икономическите дейности
(пренасочване от Отрасъл)

Икономическият сектор е всяка от частите, произтичащи от разделянето на икономическата дейност на дадена държава. Икономическите сектори от своя страна се делят на отрасли.

Трисекторна хипотеза редактиране

Според трисекторната хипотеза има три сектора: първичен, вторичен и третичен икономически сектор (в някои случаи към тази хипотеза се добавят и четвърти и пети сектор).

Първичен икономически сектор редактиране

Първичният икономически сектор представлява добиването на суровини за преработване, като добиване на полезни изкопаеми, селско стопанство, дърводобив, лов и риболов, солодобив. Първичният сектор обединява производства и дейности, чиято продукция е жизненоважна за човека и човешкото общество. В него се отглеждат и добиват хранителни продукти и суровини, които се преработват в отраслите на вторичния сектор: енергийни и минерални, растителни и животински. С основание първичният сектор се определя като базов суровинен сектор на икономиката на дадена страна.

Вторичен икономически сектор редактиране

Вторичният (индустриалният) икономически сектор включва онези икономически дейности, които създават завършен, използваем продукт: производството и строителството. Този сектор, като цяло, взима добитите в първичния сектор суровини и ги превръща в завършени стоки, независимо дали те са предназначени за по-нататъшно влагане в производство, за експорт или за продажба за домашно потребление. Този сектор се дели на два отрасъла: лека и тежка индустрия.

Третичен икономически сектор редактиране

Третичният икономически сектор е съвкупността от отрасли и дейности с голямо социално значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на хората. Третичният сектор се развива успоредно с нарастването на националното богатство и жизнения стандарт на населението.