Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е нормативно утвърдена процедура за установяване, анализиране, оценяване и прогнозиране на измененията, които при реализирането на проекти или стопански дейности могат да възникнат като последици за природните компоненти и комплекси и за здравето на населението.[1]

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС №59), процедурата включва следните действия, извършвани в следния ред:

 1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;
 2. преценяване на необходимостта от ОВОС;
 3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;
 4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;
 5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 6. вземане на решение по ОВОС;
 7. осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.[2]

Изготвянето на доклад за ОВОС се извършва от независими експерти и с проведено обществено обсъждане. ОВОС завършва с вземането на решение от съответния компетентен орган за:

 • разрешаване или забрана на осъществянето на предлагания проекта, или съответно,
 • продължаване или прекатяване на експлоатацията на съществуващ стопански обект.[1]

ОВОС се извършва в съответствие с действащата в България нормативна уредба в областта на околната среда: закони, подзаконови нормативни актове, хигиенни, екологични, технически, градоустройствени и други норми и стандарти.[1]

ИзточнициРедактиране

 1. а б в Географски терминологичен речник, под редакцията на акад. Тодор Николов и проф. Борис Колев. Академично издателство „Марин Дринов“, София, 2011, стр. 174-175
 2. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - Държавен вестник, брой 3 от 2006 г.), Lex.bg