Панаирен вестник

вестник издаван в Пловдив

„Панаирен вестник“ е специализирано бизнес издание за международни изложби и панаири, издавано в Пловдив.

„Панаирен вестник“
Информация
Формат таблоид
Начало 1991
Собственик „Алекс Делта Адвъртайзинг“ ООД
Език български език
Свързани вестници „Винария“, „Агра“
Седалище
на управление
Пловдив, България
Сайт www.panairenvestnik.com

ИсторияРедактиране

Основано е през 1990 година от Кос­та­дин Цве­та­нов (1950-2007) – про­фе­си­о­на­лен жур­на­лист, член на СБЖ, с бли­зо 20 го­ди­ни опит във вес­т­ни­ци­те "На­род­на мла­деж", "Ди­а­лог" и в пър­вия екип на "24 ча­са".

През из­ми­на­ли­те 24 го­ди­ни "Па­на­и­рен вес­т­ник" има 87 из­да­ния. Под име­то "Fair newspaper" и "Fair magazine", "Па­на­и­рен вес­т­ник" има 40 из­да­ния за из­ло­же­ния в 14 дър­жа­ви от Ев­ро­па, Азия и Аф­ри­ка.

47от бро­е­ве­те на вес­т­ни­ка са посветени на про­лет­ни­те и есен­ни­те па­на­и­ри в Плов­див (1991-​2014 г.), 40 са из­да­ния за спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те из­лож­би – „Ви­на­рия“ (1994-​2014) и „Аг­ра“ (1995-​2014). Спе­ци­ал­ни из­да­ния има и за из­лож­би­те "Пи­во, Гас­т­ро-​П, Хляб" и "Ау­то­тек – Плов­див 99" (ор­га­ни­зи­ра­ни от „Международен панаир Пловдив“ АД), из­ло­же­ни­е­то "Ме­со­ма­ния 2006" (ор­га­ни­зи­ра­но от Ек­с­по-​цен­тър, Со­фия).

На­ред с пър­во­то соб­с­тве­но из­да­ние "Па­на­и­рен вес­т­ник" (осн. 1991 г.) сред най-​ус­пеш­ни­те и дъл­го­лет­ни са из­да­ни­я­та "Ви­на­рия" (осн. 1994) и "Аг­ра" (осн. 1995). През периода 1994-​2007 г. аген­ци­я­та из­да­ва: вес­т­ник "При­ва­ти­за­ция" (съв­мес­т­но с об­щи­на Плов­див), спи­са­ние "Ку­пу­вам – про­да­вам", сед­мич­ник "Плов­див днес", вес­т­ник "Бъд­ни ве­чер", ка­та­ло­зи­те "Ме­бе­ли", "Биз­нес ад­рес – Зе­ме­де­лие", "Биз­нес ад­рес – Хра­ни и на­пит­ки".

АграРедактиране

Вес­т­ник "Аг­ра" е из­да­ние за едноименната Меж­ду­на­род­на­ сел­с­кос­то­пан­с­ка из­лож­ба „Аг­ра“. Стар­ти­ра през 1995 г. В обем 8/16 стра­ни­ци, пъл­ноц­ве­тен, на лук­соз­на хар­тия и с ви­со­ко­ка­чес­т­вен пе­чат, вес­т­ни­кът пуб­ли­ку­ва ак­ту­ал­ни ана­ли­зи, ста­тии, ко­мен­та­ри и ста­тис­ти­ка за със­то­я­ни­е­то и тен­ден­ци­и­те в раз­ви­ти­е­то на зе­ме­де­ли­е­то.

ВинарияРедактиране

Вес­т­ник "Ви­на­рия" е из­да­ние за едноименната Меж­ду­на­род­на из­лож­ба за ло­зар­с­т­во и ви­нар­с­т­во „Ви­на­рия“. Из­да­ни­е­то стар­ти­ра през 1994 г. – го­ди­на след ос­но­ва­ва­не­то на са­мо­то из­ло­же­ние.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране