Преброяване на населението в България (2021)

Преброяването на населението в България през 2021 г. се провежда от 7 септември до 10 октомври 2021 г.[1][2]

За втори път то е на два етапа – от 7 до 30 септември 2021 г. има възможност за попълване на електронна преброителна карта, а от 18 септември до 10 октомври 2021 г. се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.[1] То е 18-ото поред преброяване на населението в демографската история на България.[3]

Резултатите от преброяването се използват и за нуждите на европейската статистика. През 2021 г. се провежда преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз.[3]

Данни редактиране

При преброяването на населението и жилищния фонд се събират следните данни за хората: собствено, бащино и фамилно име; единен граждански номер (ЕГН) за българските граждани и за чужденците, получили разрешение за пребиваване в Република България, както и чужденците, получили статут на бежанец и хуманитарен статут; личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците; личен номер (ЛН) на гражданин на Европейския съюз; дата на раждане; пол; връзки между членовете на домакинството и семейството; постоянен адрес и настоящ адрес; гражданство; статут на пребиваване; държава и място на раждане; семейно положение; брой живородени деца; степен на завършено образование; грамотност; участие в образование; етническа група; вероизповедание; майчин език; трудов статус – икономически активен или неактивен; професия и/или длъжност; име на предприятието или на организацията и икономическа дейност на юридическата единица; местоположение на работното място или на учебното заведение; вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното заведение; вътрешна и външна миграция на лицата; степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. За домакинствата се събира информация за брой лица и временно присъстващи лица.[4]

За жилищните сгради се събират следните данни: адрес на сградата; вид на сградата; местоположение на сградата; година на построяване; тип на строителната конструкция; брой на етажите; наличие на асансьор; брой на жилищата в сградата; наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели; достъпност на сградата. За жилищните сгради се събират и данни за географските координати на входовете на сградата.[4]

За жилищата се събират следните данни: адрес на жилището; вид на жилището; статут на владеене на жилището; тип собственост; обща застроена площ; брой на помещенията и/или стаите; кухня и спомагателни помещения; енергийна осигуреност; водоснабдяване и канализация; санитарни помещения; енергийна ефективност; материална осигуреност и услуги.[4]

Вижте също редактиране

Източници редактиране