Пречиствателна станция

Пречиствателна станция в Германия

Пречиствателната станция е промишлено съоръжение, което се използва за пречистване на питейна вода, или съоръженията и последователността на обработка са създадени за пречистване на отпадни битови септични или индустриални води от индустрията или населените места. Използването ѝ е от огромно значение за възстановяване на природните ресурси, за опазване на околната среда и екологическото равновесие, особено в гъсто населени райони или крупни промишлени предприятия.

Основни процесиРедактиране

Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Пречиствателните станции разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи. Почистването се осъществява последователно, като в зависимост от целите се осъществява механично почистване (за речни или повърхностни води), неутрализация, декарбонизация, утаяване, филтрация, отделяне на манган и желязо, деминерализация и биологично почистване до постигане на предварително зададени норми. Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол поради особената важност на процеса – създаване на питейна вода или пък почистване водата до степен да се включи към речните потоци, без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните.

ВидовеРедактиране

Според размера и капацитета за преработка се различават три вида: малки, средни и големи.

Малките са с капацитет до 2000 ЕЖ (еквивалент жител). Предназначени са за пречистване на битови септични (фекални) отпадъчни води от жилища, офиси, хотели, вили, обществени сгради, производствени предприятия и др. Те биват биологични анаеробни пречиствателни станции, третиращи замърсените води на принципа на SBRSequencing Batch Reactor (последователно циклично третиране на водите) или на принципа на по-опростения метод с гравитачно оттичане на пречистената вода.

Биологични пречиствателни станции – техният основен процес е да превръщат биологичните вещества от отпадъчните води в активна утайка.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране