Българска професионална футболна лига

Българската професионална футболна лига е българска футболна организация, администрираща турнира за Купата на България и Суперкупата на България. Организацията е сдружение с нестопанска цел, което обединява футболни клубове от професионалните лиги, регистрирани като юридически лица. Лигата е самостоятелно юридическо лице със седалище град София. Учредява се за неопределен срок. Има собствен кръгъл печат, емблема със запазена марка и официален бюлетин.

Основните цели на Лигата са да подпомага развитието на професионалния футбол и издигането на нивото на същия, както и организиране и провеждане на националния спортен календар по футбол. Средствата за постигането на тези цели са: организирането на турнирите; осигуряване съдействие на своите членове за постигане оптимални условия за професионална изява на състезателите по футбол; разработва, обобщава и информира своите членове за съвременни концепции и методики в развитието на футбола с оглед издигане и повишаване на равнището му както в страната, така и в чужбина; осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина. Лигата набира средства от: членски внос, приходи от спортни състезания, спонсорства, дарения, рекламна дейност и други позволени от закона начини. БПФЛ приема финансова, материална и организационна помощ от държавата, общините, обществени организации, търговски дружества и други лица за развитието на футбола. Тя осъществява дейност в обществена полза за развитието на професионалния футбол и издигане на неговото равнище в Република България като част от националната система за физическа култура. Обединява футболните клубове от професионалните лиги, представлява интересите на членовете си пред органите на БФС, организира и администрира държавните първенства по футбол с решение на ИК на БФС, при условията и реда, определени във вътрешните актове на БФС за държавните първенства, подпомага футболните клубове при лицензирането им, сключването на договори и трансфер на състезатели, както и при подготовката и осъществяването на договори за централизирана продажба на рекламни и телевизионни права върху срещите от професионалните групи, участва със свои представители в постоянните комисии на БФС. От 27 юли 2007 е пълноправен член на ЕПФЛ. БПФЛ е с органи на управление – общо събрание, управителен съвет и президент.

Ръководство редактиране

Ръководство
  Атанас Караиванов президент
  Снежана Колева финансов директор
  Михаела Стоичкова директор комуникации и стратегически международни взаимотношения
  Веселин Вълчев връзки с обществеността и медии
  Даниел Боримиров член на УС
  Михаил Статев член на УС
  Деян Куздов член на УС
  Румен Панайотов член на УС
  Йордан Йорданов член на УС
  Ангел Петричев член на УС
  Венцеслав Стефанов член на УС
  Добрин Гьонов член на УС
  Асен Караславов член на УС
  Трифон Попов член на УС

Членски права и задължения редактиране

1. Членове на Лигата могат да бъдат само футболни клубове с професионални отбори, които са регистрирани като юридически лица по ТЗ и имат издаден от БФС лиценз.

2. Индивидуално членство на физически лица е недопустимо.

3. Членуването в Лигата е доброволно, без ограничение по отношение на полтическа, етническа и религиозна принадлежност на лицата, които са членове на ФК.

4. Приемането на нови членове се извършва с решение на Общото събрание на Лигата въз основа на писмена молба на ФК, депозирана до членовете на Управителния съвет, към която се прилагат следните документи:

4.1. протокол от заседание на компетентния управителен орган на ФК, съобразно закона и устава, на което са взети решенията за членуване в Лигата, приемане на устава на Лигата;

4.2. съдебно решение за регистрация и съдебно удостоверение за актуално състояние на ФК; документ от БФС за издаден лиценз на ФК;

4.3. устав и правилник/ци на ФК;

4.4. След одобряване на молбата за членство от УС на лигата до нейното разглеждане от ОС, ФК упражнява правата и изпълнява задълженията на член на Лигата без право на глас на ОС.

5. Всички членове на Лигата са равнопоставени и имат един и същи обем права и задължения, визирани в настоящия устав.

6. Членовете на лигата имат следните права:

6.1. да участват в дейността на Лигата за постигане на определените в устава цели;

6.2. да участват в професионалните футболни групи;

6.3. да участват в Общото събрание на Лигата;

6.4. да участват в управлението на Лигата;

6.5. да бъдат информирани за дейността на Лигата и за решенията на органите ѝ;

6.6. да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността му, по реда, предвиден в устава;

6.7. да поставят за разглеждане, обсъждане и решаване важни въпроси, относно развитието на футбола в страната.

7. Членовете на Лигата имат следните задължения:

7.1. да спазват устава на Лигата;

7.2. да изпълняват решенията на ОС и УС;

7.3. да плащат в срок членските си вноски

8. За задълженията на Лигата членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

9. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.

10. Членството се прекратява:

10.1. с едностранно волеизявление на компетентния управителен орган на ФК до УС на Лигата;

10.2. с изключването;

10.3. с прекратяване на юридическото лице на ФК или обявяването му в несъстоятелност;

10.4. при отпадане.

11. ФК може да бъде изключен от Лигата когато:

11.1. нарушава устава на Лигата или не изпълнява решенията на нейните органи;

11.2. уронва престижа на Лигата или на нейните членове.

12. Отпадането, поради невнасяне установените имуществени вноски и системното неучастие в дейността на Лигата се констатира по документи от УС, който се произнася с решение. Решението може да бъде обжалвано пред ОС на Лигата.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране

Официален сайт