Разтворител е вещество или смес, която има свойството да разтваря други вещества или смеси, като образува с тях еднородни системи. За системите „течност-газ“ и „течност-твърдо тяло“ е прието разтворител да се нарича течнофазният компонент, а при системите „течност-течност“ и „твърдо тяло-твърдо тяло“ – компонентът, който е в по-голямо количество.

Бутилка с оцетна киселина, течен разтворител.