Разтворител е вещество или смес, която има свойството да разтваря други вещества или смеси, като образува с тях еднородни системи. За системите „течностгаз“ и „течност – твърдо вещество“ е прието разтворител да се нарича компонента, който в дадените условия е течната фаза, а при системите „течност – течност“ и „твърдо вещество – твърдо вещество“ – компонентът, който е в по-голямо количество.

Етанол – органичен разтворител