Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло.

Система

Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна. Съвкупността от връзките определя структурата на системата. Управлението на една произволна система се изучава от кибернетиката по два подхода:

  • черна кутия – разглежда се поведението на системата без значение на структурата ѝ
  • изучава се структурата на системата от гледна точка на процеса на нейното управление.

Повечето системи имат някои общи характеристики, които включват:

  • Системите притежават структура, определена от частите им и тяхното устройство;
  • Системите притежават поведение, което включва вход, обработка (процесинг) и изход на материали, енергия, информация и данни;
  • Системите притежават взаимосвързаност: различните части на системата са свързани както функционално, така и структурно помежду си;
  • Системите притежават самостойни функции или групи от функции;

Типове системиРедактиране

Отворена система е такава, която може да се влияе от външни фактори (фактори извън определената за системата граница). Затворена система е тази, която не може да се влияе от външни фактори. Динамичната система съдържа части или връзки или и двете, които променят системата от отворена в затворена и обратно през цялото време.

Друго разделение е на физични и идейни системи. Физичните са системи от енергия и материя. Идейните се състоят от идеи.[1] Идейните системи съществуват основно за осъществяване на специфични цели или за да могат да се използват като модел на физични системи

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране