Районен съд

тип съдилище

Районният съд е основен първоинстанционен съд в правосъдната система на Република България. Уреден е в чл. 76 – 81 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 64/2007 г.).

Районен съд

Информация
АбревиатураРС – ([град], съдебен район)
Основан1880 г.; с название „Районен съд“ от 1976 г.
Типграждански, наказателен; съдебно изпълнение; към РС има: съдии по вписванията; държавни съдебни изпълнители; нотариуси – в района на действие на съда
ИнстанцияПърва (според материален интерес / вид престъпление)
Обжалван предОкръжен съд
Юрисдикция България
Езикбългарски
Статутпървоинстанционен, редовно съдопроизводство; родова подсъдност
[[:commons:Category:District courts|]] в Общомедия

На районния съд са подсъдни всички граждански и наказателни дела с изключение на тези, подсъдни на окръжния съд като първа инстанция (родова подсъдност).

Пред него се разглеждат само дела от района, определен му от Висшия съдебен съвет. Искът се предявява в онзи съд, в района на който е местожителството или седалището на ответника (местна подсъдност).

Наказателните дела се разглеждат в състав – съдия и двама съдебни заседатели. Останалите – граждански и административно-наказателни дела, се разглеждат еднолично – само от съдия.

Районният съд упражнява контрол за законност на действията на съдия-изпълнителите и административно-наказателната дейност на административните органи. По изключение упражнява контрол за законност над индивидуални административни актове.

История редактиране

Първият уреден първоинстанционен съд в България е мировият съд, действащ от 1880 г. до 1934 г. От 1934 г. до 1952 г. действа околийският съд. Със Закона за устройство на съдилищата (отменен), (Обн. ДВ, бр. 92/7.11.1952 г.), компетентността на бившите околийски съдилища се поема от народните съдилища. Със Закона за изменение на Закона за устройството на съдилищата (отменен), (Обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.1976 г.) и Закона за избиране на народни съдии и съдебни заседатели при народните съдилища (отменен), (ДВ, бр. 88/6.11.1973 г.) наименованието на съда се сменя на районен съд.

Съдебната система се състои от Върховния съд, окръжните, районните и военните съдилища.[1]

(Закон за устройство на съдилищата (1976 г.) – отменен)

Прокуратура редактиране

При районния съд има прокуратура – Районна прокуратура. [2]

Служба по вписванията[3] редактиране

При районния съд действат съдии по вписванията – по нотариалните книги, дела и актовете и обстоятелства, подлежащи на вписване в Имотния регистър.[4]

Нотариуси редактиране

При районния съд действат нотариуси с район – съдебният район на съда (териториалният обхват на съда).[5]

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране

Източници редактиране

  1. Чл. 3 от Закона за устройство на съдилищата (1976 г., отм.)
  2. Сайт на Софийска районна прокуратура
  3. Закон за кадастъра и имотния регистър Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.
  4. Чл. 279 от Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.)
  5. Член 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)