Юристът е човек, който изследва и изучава юриспруденцията (правната теория или съдебната практика)[1]. Такъв човек може да работи като преподавател по право (теоретик), практик или да съчетава и двете. В наши дни юристът обикновено трябва да е завършил висше юридическо образование и да е придобил юридическа правоспособност[2].

Някои юридически професии са: съдия, адвокат, прокурор, следовател, юрисконсулт, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вспиванията и други.

Като юрист може да се обозначи още лице, занимаващо се научно или практически с право, както и студента по право.

Известни български юристиРедактиране

Юридическо образованиеРедактиране

За упражняване на юридическа професия се изисква придобито висше юридическо образование (със степен магистър), както и придобита юридическа правоспособност[3] Юридическо образование се придобива в юридическите факултети. В България има няколко юридически факултета, сред които най-старият е този на Софийският университет (1892 г.[4]). Множество юридически дисциплини се изучават от 1920 г. и в Университета за национално и световно стопанство[5], а в 1991 г. е формиран и самостоятелен юридически факултет. Право се изучава още в Пловдивския университет, Великотърновския университет и др.

ИзточнициРедактиране

  1. Jurist". Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM. Oxford: Oxford University Press. 2009.
  2. Съгласно закона за съдебната власт
  3. Съгласно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 от 26 април 2017 г.
  4. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/istoriya
  5. Aurea Златни правила, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 7