Вижте пояснителната страница за други значения на Регистър.

Регистърът в компютрите е последователна логическа схема, предназначена да съхранява информацията определено време и при необходимост да извършва логическа обработка върху нея. Регистрите се разделят на два основни типа: паралелни и преместващи. Регистрите се реализират основно с помощта на D тригери. Освен съхранението на цифрова информация те осигуряват и следната обработка:

 • нулиране на регистъра
 • предаване на информацията към друго устройство
 • преобразуване на правия код в обратен и на обратния в прав
 • преобразуване на информацията от паралелен в последователен вид и обратно
 • преместване на информацията вляво или вдясно

При паралелните регистри информацията се съхранява в паралелен код и при запис и четене всички разряди се предават едновременно по своите линии.

При преместващите регистри всички разряди се подават последователно във времето един след друг, в точно определени моменти съвпадащи с тактовите сигнали.

Паралелни регистри

редактиране

Паралелните регистри са предназначени да приемат, съхраняват и предават низа на едно n-разрядно число. Нужни са толкова тригери колкото разрядно е числото. Тези регистри се реализират чрез D тригери. При постъпване на синхронизиращ сигнал регистрите „фиксират“ състоянието на D входовете. За това те се наричат още „фиксатори“ и биват два вида в зависимост от вида на тригерите:

 • тригерите са от потенциален тип – разрешават се от нивото на синхронизиращия сигнал
 • тригерите се управляват от фронта на тактовия импулс.

Съществуват следните разновидности паралелни регистри:

 • регистър с режим „нулиране-запис-четене“ – записът се предхожда от нулиране на тригерите. След подаване на записваната информация се подава записващ импулс на тактовия вход
 • регистър с режим „запис-четене“ – премахната е операцията нулиране. Думата се въвежда в парафразен код. Реализират се с RS тригери, като на входовете S и R се подават правата и инвертна стойност на съответния разряд.
 • регистри с „четене в прав и обратен код“ – чете информацията от правите и инверсни изходи на тригерите.
 
Схема на паралелен регистър

Преместващи регистри

редактиране

Преместващия регистър представлява група от последователно свързани тригери, при които при постъпване на тактов импулс информацията се предава към следващия тригер. Основното предназначение на преместващите регистри е за преобразуване на информацията от последователен в паралелен вид и обратно. Преместващите регистри се класифицират по следния начин:

По начина на първоначално записване на информацията

редактиране
 • с паралелен запис – на входа на всеки тригер се подава сигнал съответстващ на двоичния разряд;
 • с последователен запис – информацията се подава порязрядно на входа на първия тригер. При всеки тактов импулс се извършва запис в следващия тригер, като цялото число се записва за толкова тактови импулса, колкото е броя на двоичните разряди.

В зависимост от изходите на преместващия регулатор

редактиране
 • с последователен изход – изход на регистъра е изхода на последния тригер като едно n разрядно число се извежда за n тактови импулса
 • с паралелно извеждане – всеки тригер има изход да извеждане на съответния разряд.

В зависимост от класификацията преместващите регистри могат да бъдат:

В зависимост от посоката на преместване на информацията

редактиране
 • еднопосочни – при тях тригерите са свързани неизменно
 • реверсивни (двупосочни) – чрез допълнителни схеми се осъществява промяна във връзките между тригерите в преместване в една или друга посока.