Речната мрежа е съвкупността от всички реки на определена територия. За да се формира речната мрежа на една територия не е необходимо реките да имат свързаност помежду си или да са част от един общ водосбор. Формирането на речната мрежа се предопределя от литоложката основа, морфогенните особености на релефа, климатични, зонални и азонални фактори.

Основна количествена характеристика за отразяване същността на речната мрежа е гъстота на речната мрежа.

Вижте същоРедактиране