Водосборен басейн

(пренасочване от Водосбор)

В хидрологията, водосборен басейн или водосборна област е територията, от която дадена река събира своите води.

Водосборният басейн на река Струма

Аналогично езерата, моретата и океаните имат свои водосборни басейни, включващи водите на реките, които се вливат в тях.

Площта на водосборния басейн е тази територия, която е разположена между вододелите, които го отделят от други такива. Водосборът на една река обхваща водосборите на нейните притоци.

Водосборен басейн Над

100 км

От 50

до 99 км

От 20

до 49 км

Общо
1. Черно море, в т.ч. 20 35 109 164
1.1. река Дунав 15 27 71 113
1.2. реки, вливащи се директно в Черно море 5 8 38 51
2. Бяло (Егейско море), в т.ч. 12 29 120 161
2.1. река Марица, в т.ч. 8 22 81 111
2.1.1. река Арда 1 2 12 15
2.1.2. река Тунджа 1 4 18 23
2.2. река Струма 2 7 25 34
2.3. река Места 2 14 16
Общо 32 64 229 325

Границите на водосборните басейни са сравнително лесни за определяне при добре изразен релеф и водоплътни скали в геоложката основа. При малки разлики в надморската височина, например в крайбрежните блата около притоците на Амазонка или Ориноко, вододелите са трудноопределими, а често и променливи във времето. При водопропусклива скална основа, като пясъци или карст, повърхностния релеф не отразява границите на водосборния басейн, който зависи от движението на подземните води.

Площта на водосборния басейн на Ропотамо е 249 km2. Границите на водосборният ѝ басейн са следните:

на северозапад, по билото на Росен баир и разклонение на рида Босна – с водосборния басейн на Изворска река, вливаща се в Мандренското езеро;

на североизток, по билото на Медни рид – с водосборните басейни на малки и къси реки, вливащи се директно в Черно море;

на югозапад, по билото на рида Босна – малка граница в водосборния басейн на река Велека;

на юг и югоизток – с водосборния басейн на Дяволска река.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток.

← Варановско дол

← Гергьовски дол

← Катунешки дол

← Староселска река

→ Росенска река (Мехмеченската река или Цера), извираща от Медни рид над село Росен (бившето Мехмеч кьой)

→ Тиклите

В пустинните райони много реки не достигат до морето, тъй като се изпаряват преди това. Такива безотточни области могат да бъдат сложно преплетени с водосборните басейни на големи реки, като Нил или Нигер, чиято площ по тази причина може да бъде определена само приблизително.