Свещени животни в Древен Египет

Култът, свързан с почитането на живи представители на фауната, наричан зоолатрия, е развит в Египет до такава степен, че се е превърнал в един от основните белези на египетската религия. Не се знае какъв точно е произходът му. Според някои не може да става въпрос за нищо друго, освен за развитие на първоначалния тотемизъм. Животинските предци на родовете се превръщат в божества-покровители на селищата, възникнали през додинастическата епоха на основата на различни родове, а в резултат на синкретизма, съчетавайки се с други божества с човешки вид, те приемат хибридната форма на божествата получовеци-полуживотни. Едва в късната епоха всеки ном се сдобива със свое почитано животно; първоначално зад храмовата ограда е било затваряно само едно животно от точно определен вид, подбрано според редица отличителни белези, точно определени от традицията и обичаите, което преди да бъде мумифицирано и положено след смъртта си в голяма гробница, е получавало приживе дарения. Най-известен сред животните в това отношение е бикът, почитан под имената Апис, Мневис или Бухис (виж Монту). В римско време Страбон отбелязва, че единствено Апис и Мневис са смятани за богове, а останалите — само за свещени животни. Те все пак са твърде многобройни — над 40 различни вида. Херодот, който оставя множество достоверни сведения, е предложил и списък на свещените животни: крокодилът — в определени номи, най-вече във Фаюм; хипопотамът — в нома Папремис. Видрите били свещени, а ципокрилите, змиорките и нилските гъски били посветени на реката. От Херодот научаваме нещо, което по-късно се потвърждава и от археологическите разкопки — мъртвите животни били балсамирани и погребвани в некрополи: некрополът на котките се намирал в Бубастис, некрополът на мишките и ястребите — в Буто, на ибисите — в Хермополис; кучетата и фараоновите плъхове били погребвани до градовете, където живели. Открити са и некрополи на крокодили в Ком Омбо и Манфалут. Некрополи на соколите са открити навсякъде из Египет. Херодот добавя и това, че посветените на Зевс (Амон) змии били погребвани в неговия храм. Важно е да се отбележи, че всички тези некрополи са от късната епоха, т.е. от периода, в който към народните вярвания се прибавят и древни суеверия.

Животните, за които се е смятало, че са въплъщения на бога, са имали и светилища – в Медамут, в близост до Тива, зад Храма на Монту е открит малък храм, посветен на зооморфно божество.