Сенсуализмът е философско учение, направление в теорията на познанието, според която сетивата и възприятието са основен и достоверен източник на познанието. Признаване чувствените наслади като цел на живота и висше благо. Противостои на рационализма.

Основни представители: