Система за управление на обучението

Система за управление на обучението (СУО) (на английски: learning management system, LMS) e софтуерно приложение за управление, администриране, документация, проследяване и докладване на обучителните програми, класове и онлайн събития, програми по е-обучение и съдържание по обучението.

Система за управление на учебното съдържание (СУУС) (на английски: learning Content Management System, LCMS) е електронна среда, която изпълнява функцията на учебно хранилище, което се използва за съхранение, управление и поддръжка на учебното съдържание. Целта на СУУС е да служи за управление на учебното съдържание на обучаемите, а често и за разработката на това съдържание. СУУС разграничава физическото съдържание от начина му на представяне на обучаемия.

Компоненти на СУУСРедактиране

Система за управление на учебното съдържание (СУУС) се дефинира като система, която създава, съхранява, окомплектова и предоставя персонализирано учебно съдържание във формата на учебни обекти. Въпреки че съществуват различни СУУС, техните основни компоненти са следните:

  • хранилище за учебни обекти – това е централната база данни, в която учебното съдържание се пази и се управлява.

В зависимост от нуждите, отделните учебни обекти могат да бъдат разпределяни между обучаемите индивидуално или да бъдат ползвани като компоненти за създаването на по-големи учебни модули или цели курсове. Учебното съдържание може да бъде представено на обучаемия посредством интернет, оптични носители (CD или DVD) или печатни материали. Един и същи обект може да бъде използван многократно, толкова пъти и за толкова цели, за колкото е подходящ. Тъй като разделянето на съдържанието от програмната логика и код се осъществява посредством XML, съдържанието запазва целостта си независимо от платформата, на която се разглежда.

  • автоматизирано приложение за създаване и оформяне на учебно съдържание – това приложение предоставя възможности на авторите да създават нови учебни обекти, да използват вече създадени, които са в хранилището, както и да ги управляват с цел създаването на нови учебни обекти, модули или курсове. За по-лесното изграждане на нови курсове системата предоставя шаблони и примери от вече създавани обекти, които са в съответствие с принципите на дизайна на обучението.
  • интерфейс за динамично предоставяне на учебно съдържание – тази част от системата се занимава с персонализацията на съдържанието, което се предоставя на съответния обучаем. То трябва да е съобразено с неговите резултати при входната проверка и/или с неговите задачи. СУУС поддържат записи от представянето и прогреса на потребителя по време на всички дейности, връзки към подходящи източници на информация и разнообразни видове оценяване с обратна връзка към потребителя. Този интерфейс може да бъде променян според нуждите на организацията, която използва съответната СУУС. Например, съдържанието може да бъде представяно на уеб страници с добавено лого на компанията.
  • приложение за администриране на системата – това приложение се използва с цел да се управляват потребителските профили – да се следи и да се правят извадки за прогреса на обучаемите, да се създават курсове и да се изпълняват други основни административни функции.

Приложения на СУУСРедактиране

Основните бизнес проблеми, които разрешава СУУС, са:

  • централизиране на управлението на учебното съдържание на определена организация, с цел ефективно търсене и бърз достъп.
  • повишаване на продуктивността чрез сгъстяване на работния график.
  • повишаване на продуктивността при изготвяне, брандиране и публикуване на учебно съдържание.

Вместо да се налага изготвяне на нов учебен курс, чрез СУУС може да се преработи съществуващ такъв, така че да е подходящ за различни аудитории. При преработката могат да се поддържат различни версии. Обектите в централната библиотека могат да бъдат на разположение на разработчиците на нови курсове в една организация, което прави възможна тяхната многократна употреба в различни курсове. Това премахва нуждата от повторна разработката на вече създадено съдържание и прави изготвянето на специфични курсове по-бързо и лесно.

В основата си, системите за управление на обучението (СУО) са стратегическо решение от високо ниво, което се използва за планиране, осъществяване и управление на всички събития, свързани с обучението в една организация. Това включва онлайн курсове, такива, провеждани във виртуална класна стая или водени от инструктор. Основната цел на СУО е да организира потребителите, съхранявайки техен личен профил, записи за тяхното представяне и прогрес при всички видове дейности. Тъй като тези системи често се използват за сертифициране, анализ на уменията и компетентността в предприятия, е възможно СУО да споделят данни с отдел човешки ресурси или с отдела за планиране развитието на предприятието. Повечето СУО са уеб-базирани, за да позволяват достъп по всяко време и от всяко място, а някои от тях предлагат и възможност за самостоятелно записване на курс от обучаемите, след което веднага предоставят достъп до курсовете. Често срещана грешка е системите за управление на обучението (СУО) да бъдат сбъркани със системи за управление на учебно съдържание (СУУС). Основната цел на СУО е да организира потребителите, запазвайки записи за тяхното представяне и прогрес от различните видове дейности, а СУУС управляват учебните обекти, така че те да бъдат предоставяни на правилния обучаем в правилното време. СУО са базирани на различни платформи, от Java EE архитектури до Microsoft .NET, които използват мощни бази данни. Съществуват както системи, развити с комерсиална цел, така и такива, които са с отворен код. Други различия в системите се основават на фокусирането върху различни учебни, административни или системни изисквания.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране