Разлика между версии на „Пущунски език“

редакция без резюме
м (Премахнати редакции на 178.169.139.161 (б.), към версия на ShockD)
SIL= PST, PBU, PBT
}}
[[Файл:Pashtun Language Location Map.svg|мини|Райони, където се говори пущунски като майчин език.]]
 
'''Пущу''' (پښتو) [paʂ'to] принадлежи към групата на [[Ирански езици|иранските езици]]. Разпространен е в южен, югоизточен и северен [[Афганистан]], както и в [[Пакистан]] (северозападни гранични провинции, [[Белуджистан]]) и в пограничните райони на [[Иран]]. Няма точни данни за броя говорещи, но се предполага, че около 40 милиона души по света говорят пущунски. Пущунски е втори по разпространение и значимост сред новоиранските езици след [[персийски език|персийския]]. Той е официален език на Афганистан.
*Праиранско *a под ударение (обикновено) се развива в пущунско [o], а пред носова съгласна в [u] (مور [mor] „майка“, نوم [nūm] „име“), но има и случаи на удължаване в [ā]: پلار [plār] „баща“ (*patar-), لاس [lās] „ръка“ (< *dasta-), но لس [las] „десет“ (< *dasa-). В някои диалекти в Пакистан [o] преминава в [ȫ], [ɛ] ([mȫr], [mɛ̄r] „майка“), а [ā] се закръгля до [å], [ō] ([plōr], [plår] „баща“). Също [ē] се появява на мястото на [a] ([špēʐ] „шест“, [rwēj] „ден“).
*Под влиянието на палатална гласна в предната сричка иранската гласна *a си изменя гласежа в [ē]: لویشت [wlēšt] „разстояние“ (< *vītasti-).
*В много случаи [ū] и [ī] са резултат от компенсаторно удължаване, дължащо се на упростяване на съчетание от две или повече съгласни (с изключение на šk, опростено на твърде ранен етап): سپين [spīn] „бял“ (< *spiθna-), اوښ [ūʂ] „камила“ (< *ušθra), ګوته ['gūta] „пръст“ (< *anguštā).
*Праирански [ī]/[ĭ] и [ᵛū] обикновено преминават в [ə], което е характерно и за други ирански езици от североизточната подгрупа: ب‍ل [bəl] „друг“, منيَ ['mənay] „есен“, سپږه ['spəʐa] „въшка“, مږه ['məʐa] „плъх“, но ورجي ['wrīd͡ʒe] „ориз“, وروزه ['wrūza] „вежда“.
*Праиранско *ai > [e]: [lew'ar] „девер“ (< *daivar-).
*Праиранско *au > *ō > [wa]: ورڅ [rwad͡z] „ден“ (< *rauča-). Това е сравнително късен процес, засегнал и някои заемки от индо-арийските езици: کوټه [kwaṭa] „могила“ (< kōt&#803;).
 
===Характеристика на съгласните===
*В много случаи в пущунски застъпниците на праиранските лабиалните съгласни [w] и [b] съвпадат напълно. В някои диалекти се появяват вторични протетични [w] или [y-]: اور [or], (диал.) [wor], [yor] „огън“ (< *āθra-) (آتش [ātaʃ] „огън“ е персийска заемка).
*[w] изпада пред [o]: خور [xor] „сестра“ (но خویندي [xwain'de] „сестри“), څلور [t͡sa'lor] (диал.) [t͡sa'lwor] „четири“.
*В пущунски и останалите ирански езици от североизточната група иранските b, d, g, ǰ са се превърнали във фрикативни съгласни: وند [wand] „бент“ (< *banda-), لس [las] „десет“ (< *dasa-), غر [ɣar] „планина“ (< *gari-).
*Начални t-, p- остават непроменени. Същото се отнася и за k, освен ако не вторично палатализирано: چاړه [t͡ʃā'ɻə] „нож“ (< *kr&#803;ta).
*Праиранско *č > [t͡s] в начална позиция: څلور [t͡sa'lor] „четири“ (< *čaθvar-).
*Беззучните *p, *t, *k, *č се озвучават като [b], [l], [g], [d͡z] в позиция между гласни: اوبه [o'bə] „вода“ (< *apa-), سل [səl] „сто“ (< *sata-), но има и случаи на елизия на *t: وو [wo] „течение, вятър“ (< *vata-), но باد [bād] „вятър“ е персийска заемка), ورڅ [rwad͡z] „ден“ (< *rauča-).
 
В резултат на тези фонетични промени някои пущунски думи се различават значително от иранския прототип: تره [trə] „чичо“ (< *pitr&#803;wiya-), ب‍ل [bəl] „друг“ (< *dviθya-), چرګ [t͡ʃirg] „петел“ (< *kr&#803;kya-), خپل [xpəl] „собствен“ (< *hwapaθya-).
 
За пущунски са характерни ретрофлексни съгласни: [ʂ], [ʐ], [ɻ], [ɳ]. Те са възникнали вероятно под влияние на съседните [[индоарийски езици]], където ретрофлексните съгласни са обикновено явление. В пущунски ретрофлексните съгласни възникват на мястото на различни групи съгласни:
* [ʂ] < иранско *ršt, *sr, *str, štr: کښل [kʂel] „дърпам“ (< *karšt-), اوښه [oʂa] „сълза“ (< *asra-), اوښ [ūʂ] „камила“ (< *ušθra).
* [ʐ] < иранско *rž, *rš, *zr: خوږ [xoʐ] „сладък“ (< *xwarz-), ږو [ʐo] „за Бога!“ (< *zruwā).
* [ɻ] < иранско *rt, *rd: زړه [zɻə] „сърце“ (< *zr&#803;da-), زیړ [zyaɻ] „жълт“ (< *zarta-), مړ [məɻ] „мъртъв“ (< *mr&#803;ta-). По този признак пущунски се доближава до иранските езици ормури, парачи и санглечи.
* [ɳ] < иранско *r(š)n: زانړه [zāɳa] „жерав“ (< *zarna-).
 
Ретрофлексните съгласни [ʂ] и [ʐ] имат различна съдба в различните диалекти. В югозападните диалекти те запазват ретрофлексния си характер, докато в други диалекти се сливат със сибилантните [š] and [ž], а в северозападните диалекти се сливат с [x] и [g].
== Граматика ==
===Имена===
Пущунският език е запазил граматичната категория „род“, което го отличава от други съвременни ирански езици ([[персийски език|персийски]], [[осетински език|осетински]]). Различават се два рода: мъжки и женски. Съществителните от среден род, засвидетелствани в [[староперсийски език|староперсийски]] и [[авестийски език|авестийски]], в съвременния пущунски език са преминали в мъжки или женски род.
 
Пущунският език се характеризира с изобилие от окончания за множествено число:
====Мъжки род====
* -(y/g)ān (за одушевени предмети): [ū'ʂān] „камили“, [mullā'yān] „молли“.
* -'ūna: [lā'sūna] „ръце“” ['zɻūna] „сърца“, [a'sūna] ([a'sān]) „коне“, [pla'rūna] „бащи“.
* -'ə: [ʃpā'nə] „овчари“ ([ʃpūn], [ʃpə]), [xrə] „магарета“ ([xar]), [spā'rə] „конници“ ([spor]).
* -ā'na: [ɣobā'nə] „кравари“ ([ɣo'bə]/[ɣo'būn]).
* -ī: ['kəlī] „села“, [spī(ān)] „кучета“ ([spag]).
*Неправилни форми: ['wrūɳa] „братя“ ([wror]), [zā'mən] „синове“ ([zoy]).
 
====Женски род====
* -e: ['wəne] „дървета“, [ma'ṇe] „ябълки“, ['lāre] „пътища“, [pəʂta'ne] „пущунки“, [mlā-we] „пояси, талии“.
* -(y/g)āne: [nyā'gāne] „баби“,” [tro'r(y)āne] ([trainde], [trore]) „лели“.
*Без изменение в мн.ч.: [rū'pəy] „рупии“, [spəy], [spī'āne] „кучки“.
*Неправилни форми: ['lūɳa] ([lūre]) „дъщери“, [mainde] „майки“ ([mor]).
 
 
== Литература ==
*G. Morgenstierne. ''An Etymological Vocabulary of Pashto''. Oslo, 1927.
*G. Morgenstierne. ''The Waṇetsi Dialect of Pashto''. NTS 4, 1930, pp. 156-75.
*G. Morgenstierne. ''Archaisms and Innovations in Pashto Morphology''. NTS 12, 1942, pp. 87-114.
*G. Morgenstierne. ''"Pashto", "Pathan" and the Treatment of r + Sibilant in Pashto''. Acta Orientalia 18, 1940, pp. 138-44.
*G. Morgenstierne. ''The Development of R + Sibilant in some Eastern Iranian Languages''. TPS, 1948, pp. 70-80.
*H. G. Raverty. ''A Dictionary of the Pak'hto, Pas'hto, or the Language of the Afghans'', 2nd ed., London, 1860.