Разлика между версии на „Тълкуване на правото“

м
препратка; форматиране: 8x тире (ползвайки Advisor)
м (→‎Методология на тълкуването: -, replaced: [синтез] → [Логически синтез|синтез] редактирано с AWB)
м (препратка; форматиране: 8x тире (ползвайки Advisor))
При анализа на текста на нормативен акт преди всичко се установява дали този текст съдържа [[легална дефиниция]], ако ли не, се пристъпва първо към установяване смисъла на [[термин]]ите и другите думи, съдържащи се в него, както и към вътрешни връзки между тези думи в [[изречение]]то. Тестовия анализ включва два етапа: лексикално-морфологичен и синтактичен.
 
В повечето случаи, [[анализ]]а на самия текст не е достатъчен за правилното тълкуване на правото, което принуждава [[правоприлагащия орган]] да пристъпи към изясняване на контекста на източника на правото, т.е. към установяване на неговите [[семантика|семантични връзки]] с другите източници на правото, както и с другите явления от социалната действителност - – виж и [[Sitz im Leben]].
 
== Способи и видове тълкуване ==
Съществуват различни методики за установяване на точната и конкретна [[воля]] на законодателя, които се изучават от специална правна дисциплина - – ''[[юридическа техника]]''.
 
В зависимост от [[казус]]а, [[казуистика]]та разграничава следните видове тълкуване:
* лингвистично;
* функционално;
* историческо - – виж [[Sitz im Leben]];
* систематично - – виж [[Система на правото]] и [[Систематизация на нормативните актове]].
 
В процеса на тълкуване се спазва следната последователност - – първо се пристъпя към лингвистичен анализ на текста на нормативния акт, след което се преминава към изясняване на неговия функционален контекст в исторически план, като преюдициарно се провежда предварително проучване за мястото на нормативния акт съдържащ конкретната правна норма в общата система на правото с оглед систематизацията на нормативните актове според тяхната сила, действие и степен. Дискусионен е въпроса за подразделянето на тълкуването на правото на ''[[логика|логично]]'' и ''телеологично (целево)'', като самостоятелни способи. На практика, различните способи и видове тълкуване се прилагат кумулативно, а практическо разграничение на прилагането на различните способи и видове като правило не се прави.
 
== Официално тълкуване ==
 
== Методология на тълкуването ==
За тълкуване на правото могат да се използват както всички [[научен метод|общонаучни методи]] на познанието ([[анализ]] и [[Логически синтез|синтез]], [[Логическа индукция|индукция]] и [[дедукция]], [[абстракция]], [[аналогия]], [[Моделиране (понятие)|моделиране]] и др.), така и частнонаучни, т.е. специфично-правни (догматичен анализ, метод на юридическата компаративистика, историко-правен метод и пр.). При тълкуването на правото в зависимост от задачата могат да се ползват методи от други науки, както и [[семиотика|семиотичен]] анализ на правните норми, текстове, актове, който позволява изясняването в максимална степен на широкия културен контекст на източника или източниците на правото по конкретния казус.
 
== Резултати от тълкуването на правото ==
Резултатът от конкретното тълкуване на правото може да бъде обективиран в различни [[акт]]ове -актове – съдебни решения, административни актове и т.н., включително в публикации в [[пресаПериодика|пресата]]та. Важен момент при постановяването или при излизането на крайния тълкувателен акт, е да бъдат уяснени случаите на [[Колизия в правото|колизия на правните норми]] в/по конкретно разгледания или коментиран казус.
 
Българското законодателство предвижда органът, на който е възложено изпълнението на нормативния акт или до чието ведомство той се отнася, да организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане в практиката. Въз основа на това законово изискване, този орган отправя искания за сведения или за съдействие във връзка с проучването, като всички [[субект на правото|правни субекти]] са длъжни да изпратят сведения, или да окажат съдействието на органа, който организира проучването. За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими. Докладът се изпраща на органа, приел или издал проучвания акт с оглед неговото изменение, допълнение или отменяне.
== Външни препратки ==
* [http://www.legaltheory.org/index.php?rid=19&id=43 Обща теория на правото. Тълкуването в правото. Понятие и видове.]
* [http://www.legaltheory.org/index.php?rid=22&id=96 "Тълкуване в правото. Начини на тълкуване" - – I част]
* [http://www.legaltheory.org/index.php?rid=22&id=95 "Тълкуване в правото. Начини на тълкуване" - – II част]
 
{{Право}}