Списък на реките в Европа (водосборен басейн на Северния ледовит океан)

В списъка са включени всички реки над над 200 км, принадлежащи към басейна на Северния ледовит океан. Към водосборния басейн на Северния ледовит океан на територията на Европа попадат водосборните басейни на: Норвежко, Баренцево, Бяло и частично Карско море.

Карта на основните водосборни байсейни в Европа

Списъкът е съставен на следния принцип: моререка – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред всеки от притоците, от втори порядък нататък, е поставен километърът, на който се влива второстепенната в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък в съответствие с Държавния воден регистър на Русия. Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкав или близко езеро. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в km) и площта на водосборния ѝ басейн (в km²).

Разпределение по басейни редактиране

Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
Общо
Норвежко море - - 2 2
Баренцево море 1 3 27 31
Бяло море 1 9 33 43
Карско море - - 1 1
Северен ледовит океан (общо) 2 12 63 77

Норвежко море редактиране

Баренцево море редактиране

 
Река Печора в района на град Печора, Република Коми
 • 687 ← Лая 332 / 9530 Русия
 • 455 → Ижма 531 / 31 000 Русия
 • 317 ← Йорса 206 / 2520 (влива се десния проток на Печора – Лабазки Шар) Русия
 • 267 ← Созва (Седзва) 215 / 2520 Русия
 • 238 ← Шапкина 499 / 6570 Русия
 • 188 → Сула 353 / 10 400 Русия

Бяло море редактиране

 
Река Северна Двина в района на град Архангелск
 • Кубена 368 / 11 000 (влива се в Кубенското езеро) Русия
 • 744 ← Юг 574 / 35 600 Русия
 
Река Вичегда в района на село Ирта Архангелска област
 • 493 → Локчим (Люкчим, Лекчим) 263 / 6600 Русия
 • 420 → Сисола 487 / 17 200 Русия
 • 298 ← Вим 499 / 25 600 Русия
 • 638 ← Уфтюга 236 / 6300 (влива се в протока Песчанский Полой) Русия
 • 362 → Вага 575 / 44 800 Русия

Карско море редактиране

 • Кара 257 / 13 400 Русия

Източници редактиране