Строеж на химическите съединения

До средата на 19 век се натрупва богат емпиричен материал за много органични и неорганични вещества. Осъществяват се първите синтези на органични вещества извън живия организъм.

Структурна теорияРедактиране

Фундаментална по значението си не само за органичната химия, но за химията като цяло. Тя е основа за развитието на електронната теория и стереохимичната теория, които като нейно естествено продължение доизясняват електронния строеж на многоатомните системи, същността на химичната връзка и пространственото разположение на атомите и неговото влияние върху техните свойства.

Основните формулировки на тази теория саРедактиране


1. Молекулите на химичните съединения са изградени от атоми, които са свързани един с друг в строго определен ред. Това свързване зависи от валентността на атомите. Всяко съединение има точно определена структура, която може да бъде установена.
2. Свойствата на съединенията не се определят само от качествения и количествения им състав. Важно значение има и строежът. Доказателство за това е явлението изомерия.
3. Съединения, които имат еднакъв качествен и количествен състав, но различен строеж и различни свойства, се наричат изомери, а явлението – изомерия.
4. Атомите в молекулите взаимно си влияят. Това определя свойствата на молекулата като нова частица с нови свойства.