Строителна почва

Строителни почви е технически термин, с който се описват различните видове земна основа, включително скалите.

Според вътрешното сцепление строителните почви се класифицират на три основни групи:

  • споени скали с якост до 50 daN/cm²
  • полускали с якост по-малко от 50 daN/cm²
  • неспоени почви (несвързани почви – няма сцепление; свързани – глина; особени – растителни и льосови почви)

Скалите и полускалите се класифицират според геоложкото си разположение (гранит, базалт, варовик, пясъчник и т.н.).

Според зърнометричния си състав несвързаните почви се разделят на:

  • валуни с големина до 70 см
  • едър чакъл с големина от 70 см до 20 мм
  • среден чакъл до 20 мм
  • дребен чакъл под 20 мм
  • пясък – едър и ситен

Основни свойства на почвите са плътност, влажност и разбухване. Плътността представлява теглото на единица обем от почвата в естествено състояние. Почвите имат средна плътност от 1200 до 1900 kg/m3. При наличието на чакъл, камъни или скални пластове достига до 2200 kg/m3. Според влажността има сухи почви (не полепват по инструментите), полусухи почви (частично полепват по инструментите), влажни почви (трудоемки при изпълнение на земните работи).