Съветска историография

Съветската историография е марксическа историография повлияна от ленинизма. Съветската историография е школата и начина по които се представя историята, и се обясняват историческите събития и факти в Съветския съюз, и в по-малка степен в страните от бившия съветски блок.

Съветската историография се характеризира със строг идеологически контрол и цензура върху дейността на историците и историографските изследвания, съобразно догмите на марксизма, и най-вече тези на ленинизма. Съществена част в съветската историография заема политическата пропаганда на комунизма и съветския обществено-икономически строй и власт.

За най-същественото и важно историческо събитие, съветската историография обявява Октомврийската революция, която според нея бележи началото на качествено нова епоха в общественото развитие и историята.

Вижте също Редактиране