Съдиите на Израил са племенни или съюзни главатари, със съдийски и жречески, а по-късно и с военни функции, чиято институция е основана, според библейското предание, още от Мойсей, в началото на първото пътуване на евреите към Ханаан. Преданието разказва, че Йотор - мадиамски свещеник, за чиято дъщеря Мойсей бил женен и който изглежда е бил първожрец, в светилището на Йехова, в планината Хорив, и може би е идентичен, с помощника на Мойсей, известен като Ор (име, което вероятно произлиза също от името на тази планина, тъй като тя се нарича и Ор) - посъветвал Мойсей да създаде тази институция. За съдии, Мойсей трябвало да издигне мъдри и достойни хора, които да се допитват до него само по най-сложните въпроси и за общи наставления, а иначе да решават спорните въпроси, в съгласие с неговите поучения и според както бъдат посъветвани свише. Първоначално Мойсей бил, освен водач на Дванайсетте израилски племена, също и техен единствен съдия. Със създаването на съдийската институция, съдебната му власт била делегирана, върху някакъв брой племенни първенци и жреци.

Институцията, в този ѝ вид се запазила и при управлението на Исус Навин, а след неговата смърт и при настъпилото разцепление, между еврейските племена, съдиите станали основни крепители на народното единство, защитници от чуждоплеменни нападения, борци за справедливост, свобода и чистота на вярата – изобщо във владетели на „Синовете Израилеви“, обединяващи в себе си различните обществени функции и предвестници на управлението на жреците и на царете. В Библията, съдиите са описани, като военни предводители, призвани да осигуряват оцеляването и сигурността на еврейския народ(или на отделни племена), които били застрашени, защото са отстъпвали Живия и Единствения Бог – Господ БОГ (Бог Авраамов, Бог Исааков, Бог Яковов).

Друга тяхна функция е именно възвръщането на поклонението към Израилевия Бог – Господа, което – казва Библията – те успявали да постигнат и така Бог не наказвал Израил. Между управленията на отделните съдии има промеждутъци от време, описани като времена на бедствия – причинени от това, че след смъртта на съответния съдия(властта им била пожизнена), евреите отново отстъпвали от Господ БОГ, което довеждало на тях Божия гняв и Господ ги наказвал (между тях да избухвали тежки вражди, нападенията на различни враждебни племена се увенчавали с успех и други). Имената на съдиите, след смъртта на Исус Навин и описание на техните дела са предадени, в Книга на съдиите.