Титриметричен анализ

Титриметричният (обемен) анализ е раздел на количествения химичен анализ, при който за количеството на дадено вещество се съди по обема на течен реактив (разтвор на друго вещество с известна концентрация, с който дадена проба от веществото взаимодейства), реагиращ в съответно съотношение. Количеството на анализираното вещество се определя чрез намиране на обема на реактива. Обемът се измерва чрез добавяне на реактива с бюрета. Еквивалентната точка на реакцията се установява с помощта на подходящ индикатор или чрез електрометрични уреди. Титриметричният анализ се дели на неутрализационен анализ, утаечен анализ и окислително-редукционен анализ