Токовият кръг е индивидуална електрическа линия в мрежи 220/380 V, най-често разклонение от главно електрическо табло. Той в най-общия случай се изгражда от проводник с еднакво сечение в зависимост от броя и мощността на консуматорите. Всеки токов кръг е защитен с различни електрически апарати (прекъсвач, диференциална защита, отводител и др). Съвкупността от няколко токови кръга представлява електрическата силова инсталация на различните сгради.

Шина за разпределяне и захранване на токовите кръгове.
Заместваща схема на токов кръг за една фаза.

Недопустимо е захранването на един токов кръг от друг. Това би довело до претоварване на кабелната линия или до тежък инцидент по време на профилактика.[1]

ИзчисляванеРедактиране

Мощността на токовия кръг се определя като сума от активните мощности на отделните консуматори. За избора на сечението на проводниците и вида на кабела се взима предвид падът на напрежение и допустимото прегряване.[2]

Изграждането на токовия кръг за осветление в едно жилище е подобно на това на контактните излази. Нужните за осветление мощности най-често са по-малки в сравнение мощностите на електроуредите, които може да се включат в контактите в дома. Захранващият проводник от апартаментното табло може да бъде 2,5 mm или 1,5 mm. Отклоненията от разпределителната кутия към лампените излази, както и към ключовете на осветлението може да са с по-голямо сечение от 1,5 mm в някои случаи. Най-често в един апартамент осветлението е на един токов кръг.

ИзточнициРедактиране