Тоналност е музикален термин, с който се обозначава едновременно ладът и музикалният тон, върху който този лад е построен. Така cis-moll означава минорен лад, построен върху тона cis, F-durмажорен лад, построен върху тона f и т.н. При нотописа тоналностите се обозначават с помощта на знаците за алтерация, поставени в арматурата.

Кръг описващ всички мажорни и минорни тоналности с техните диези и бемоли

Двата записа за ноти – буквено и слогово:

C D E F G A B
до ре ми фа сол ла си
Брой
знаци
Нотен запис Добавен # Мажорна
тоналност
Минорна
тоналност
Нотен запис Добавен ♭ Мажорна
тоналност
Минорна
тоналност
0 C Major key signature няма C-dur a-moll C Major key signature няма C-dur a-moll
1 G Major key signature fis G-dur e-moll b F-dur d-moll
2 cis D-dur h-moll es B-dur g-moll
3 A Major key signature gis A-dur fis-moll E-flat Major key signature as Es-dur c-moll
4 E Major key signature dis E-dur cis-moll A-flat Major key signature des As-dur f-moll
5 B Major key signature as H-dur gis-moll D-flat Major key signature ges Des-dur b-moll
6 F-sharp Major key signature es Fis-dur dis-moll G-flat Major key signature ces Ges-dur es-moll
7 C-sharp Major key signature his Cis- dur as-moll C-flat Major key signature fes Ces-dur as-moll

Тоналности с диези редактиране

Мажорна тоналност Брой
диези
Диези Минорна тоналност Енхармоничен
еквивалент
C-dur 0 a-moll Няма
G-dur 1 F# e-moll Няма
D-dur 2 F#, C# h-moll Няма
A-dur 3 F#, C#, G# fis-moll Няма
E-dur 4 F#, C#, G#, D# cis-moll Няма
H-dur 5 F#, C#, G#, D#, A# gis-moll C♭ мажор/A♭ минор
Fis-dur 6 F#, C#, G#, D#, A#, E# dis-moll G♭ мажор/E♭ минор
Cis-dur 7 F#, C#, G#, D#, A#, E#, B# as-moll D♭ мажор/B♭ минор

Тоналности с бемоли редактиране

Мажорна тоналност Брой
бемоли
Бемоли Минорна тоналност Енхармоничен
еквивалент
C-dur 0 a-moll Няма
F-dur 1 B♭ d-moll Няма
B-dur 2 B♭, E♭ g-moll Няма
Es-dur 3 B♭, E♭, A♭ c-moll Няма
As-dur 4 B♭, E♭, A♭, D♭ f-moll Няма
Des-dur 5 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭ b-moll Cis-dur/as-moll
Ges-dur 6 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭ es-moll Fis-dur/dis-moll
Ces-dur 7 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭, F♭ as-moll B-dur/gis-moll

Източници редактиране

  • Хаджиев, Парашкев, Елементарна теория на музиката, Музика, 1991