Тоналност е музикален термин, с който се обозначава едновременно ладът и музикалният тон, върху който този лад е построен. Така cis-moll означава минорен лад, построен върху тона cis, F-durмажорен лад, построен върху тона f и т.н. При нотописа тоналностите се обозначават с помощта на знаците за алтерация, поставени в арматурата.

Кръг описващ всички мажорни и минорни тоналности с техните диези и бемоли

Двата записа за ноти – буквено и слогово:

C D E F G A B
Music ClefG.svgMusic Staff.svg Music 4c1.svgMusic Staff.svg Music 4d1.svgMusic Staff.svg Music 4e1.svgMusic Staff.svg Music 4f1.svgMusic Staff.svg Music 4g1.svgMusic Staff.svg Music 4a1.svgMusic Staff.svg Music 4b1.svgMusic Staff.svg Music Staff.svg
до ре ми фа сол ла си
Брой
знаци
Нотен запис Добавен # Мажорна
тоналност
Минорна
тоналност
Нотен запис Добавен ♭ Мажорна
тоналност
Минорна
тоналност
0 C Major key signature няма C-dur a-moll C Major key signature няма C-dur a-moll
1 G Major key signature fis G-dur e-moll F-major d-minor.svg b F-dur d-moll
2 D-major b-minor.svg cis D-dur h-moll B-flat-major g-minor.svg es B-dur g-moll
3 A Major key signature gis A-dur fis-moll E-flat Major key signature as Es-dur c-moll
4 E Major key signature dis E-dur cis-moll A-flat Major key signature des As-dur f-moll
5 B Major key signature as H-dur gis-moll D-flat Major key signature ges Des-dur b-moll
6 F-sharp Major key signature es Fis-dur dis-moll G-flat Major key signature ces Ges-dur es-moll
7 C-sharp Major key signature his Cis- dur as-moll C-flat Major key signature fes Ces-dur as-moll

Тоналности с диезиРедактиране

Мажорна тоналност Брой
диези
Диези Минорна тоналност Енхармоничен
еквивалент
C-dur 0 a-moll Няма
G-dur 1 F# e-moll Няма
D-dur 2 F#, C# h-moll Няма
A-dur 3 F#, C#, G# fis-moll Няма
E-dur 4 F#, C#, G#, D# cis-moll Няма
H-dur 5 F#, C#, G#, D#, A# gis-moll C♭ мажор/A♭ минор
Fis-dur 6 F#, C#, G#, D#, A#, E# dis-moll G♭ мажор/E♭ минор
Cis-dur 7 F#, C#, G#, D#, A#, E#, B# as-moll D♭ мажор/B♭ минор

Тоналности с бемолиРедактиране

Мажорна тоналност Брой
бемоли
Бемоли Минорна тоналност Енхармоничен
еквивалент
C-dur 0 a-moll Няма
F-dur 1 B♭ d-moll Няма
B-dur 2 B♭, E♭ g-moll Няма
Es-dur 3 B♭, E♭, A♭ c-moll Няма
As-dur 4 B♭, E♭, A♭, D♭ f-moll Няма
Des-dur 5 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭ b-moll Cis-dur/as-moll
Ges-dur 6 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭ es-moll Fis-dur/dis-moll
Ces-dur 7 B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭, F♭ as-moll B-dur/gis-moll

ИзточнициРедактиране

  • Хаджиев, Парашкев, Елементарна теория на музиката, Музика, 1991