Транслацията е операция по преместване на отправната точка на дадена отправна система. Във физиката се смята, че пространството е еднородно и изотропно, и затова всички отправни системи притежават транслационна симетрия. Математически операцията е афинна и се извършва чрез избран вектор на преместване .

Последното уравнение може да бъде записано и в матричен вид, ако се разшири използваното пространство. Записвайки векторите покоординатно – и , транслацията се дава чрез транслационната матрица:

.

Където: