Отправна система е понятие от физиката за обозначаване на гледната точка на наблюдателя. То е от основно значение в теорията на относителността, където не съществува абсолютно движение и всяко движение е относително спрямо други тела. Тялото, спрямо което се определя положението и движението на другите тела, се нарича отправно тяло. То заедно с неподвижно свързани към него координатна система и часовник, чрез които се определя положението на другите тела спрямо отправното тяло в различните моменти от време, образуват отправната система.

  • Инерциална отправна система – отправна система, в която е валиден инерционният закон: всяко тяло, на което не действат външни сили, запазва положението си на покой или равномерно праволинейно движение. Всяка отправна система, която се движи относно дадена инерционна система равномерно и праволинейно, също е инерционна. Съгласно принципа на относителността, всички ИОС са равноправни и в тях действат едни и същи физични закони.
  • Неинерциална отправна система – отправна система, която се движи ускорително спрямо инерционна отправна система. Законите на Нютон са валидни само в инерционни системи. За да се намерят уравненията за движение в неинерционна система, е нужно да се отчитат фиктивни сили като центробежната или силата на Кориолис и да се знае преобразуването на силите и ускорението при преминаване от инерциална към неинерциална система.

Избор на отправна система

редактиране

Изборът на отправна система е от голямо значение във физиката, най-малкото защото може да улесни значително решаването на даден проблем. Много физични величини, включително преместване, скорост и ускорение зависят от избора на отправна система.

Случай 1 Начална позиция
Ускорение Преместване Време
 
 
 
   
 
Случай 2 Начална позиция
Ускорение Преместване Време
 
 
 
   
 

Вижте също

редактиране

Координата