Уикипедия:Категории за хора

Насоките на тази страница допълват общите принципи на Уикипедия:Категории относно:

 • какви видове категории за биографичните статии има
 • как трябва да се наименуват
 • как да се избере в кои категории да бъде включена дадена статия
 • и как да бъде включена и сортирана.

Схеми за категоризацияРедактиране

Практиката към момента е статиите за хора да се категоризират по следните широко формулирани признаци.

По принадлежност към дадена общностРедактиране

Понастоящем в Уикипедия се извършва категоризиране по образователна институция, откъдето лицето е придобило диплом, и организация (компания), където работи, както и в множество по-специфични категории.

По пол, религия, раса или етнос, и сексуална ориентацияРедактиране

Категоризирането по тези признаци е спорно и затова може да бъде извършвано само където е безспорно уместно. Отделните категории могат да бъдат поделени по полов, религиозен и тн. признак, само ако полът, религията и тн. имат особено значение за темата. При всички случаи трябва да бъдат използвани неутрални термини (дори да не са най-употребимите), съобразени с културния контекст в съответната държава. Включването на отделни лица трябва да се извършва при наличие на външни източници и то когато признакът е в пряка връзка с основните дейности на лицето (Например един хомосексуален музикант не би следвало да попадне в категорията ЛГБТ музиканти, ако музиката му не е свързана с ЛГБТ активизъм.) (По-подробно вж. en:Wikipedia:Categorization/Ethnicity, gender, religion and sexuality.)

По името на категоризирания човекРедактиране

В отделни, особено значими случаи дадена биографична статия може да бъде причислена към категория, носеща името на самия човек, напр. Категория:Иван Вазов. Това обаче не трябва да се прави с едничката цел да бъде намален броят категории, показвани в статията; най-доброто решение за този проблем е да се оставят най-подходящите за лицето категории.

Категориите, които използват името на човек, включват статии, пряко свързани с този човек (в случая с Иван Вазов: статии за неговите произведения, музеи и т.н.). Ако този човек е член на някаква по-голяма категория, поставете в нея статията за този човек. Но ако (всички) пряко свързани с него статии също са членове на по-голямата категория, поставете в нея подкатегорията с името на човека. Поради това често се случва статията и категорията за човека да бъдат категоризирани различно. Вж. напр. en:George W. Bush и en:Category:George W. Bush.

По народност и занятиеРедактиране

Хората често се категоризират (общо) по техните народност и занятие, напр. Категория:Етиопски музиканти. За навигация в такива категории по няколко признака в английската Уикипедия се използва шаблонът {{Някакви от някъде}} (Fooian fooers) или негови видоизменения, напр.:

По мястоРедактиране

Мястото на раждане рядко е значимо от гледна точка на индивида (т.е. на енциклопедичната статия), макар че може да бъде значимо от гледна точка на някои краеведски изследвания.

Хората понякога биват категоризирани по значимо местопребиваване, във формата Хора от Някъде (не "Родом от Някъде"), без значение от етноса, потеклото или народността. В категориите по местопребиваване не трябва да бъдат включвани хора, които никога не са пребивавали в съответното място. Народността се отразява в категорията по занятие (вж. по-горе), а не в страната или града по местопребиваване.

Категорията Хора от Някъде може да споменава най-често употрябяванете имена за пребиваващите там ("Някъденци" или "Някъделии"), ако тази употреба е проверима (напр. чрез Гугъл). Такива имена могат удачно да се използват като пренасочвания към Хора от Някъде.

Поначало мястото на смъртта не се категоризира; при нужда можете да помислите за списък, ако това е свързано с определено място или събитие. Ако е от значение да се посочи мястото на погребение (от гледна точка на човека или на мястото), то някой, погребан в по-малко значими гробища или в място със само няколко значими погребения, трябва да бъде вписан в списък в рамките на статията за мястото на погребение. Обаче ако мястото на погребение е значимо само по себе си и има твърде много значими хора за един списък, тогава съответните статии биха могли да бъдат категоризирани по този критерий. Името на такава категория би била „Погребани в Еди кое си Гробище”.

Име на категориятаРедактиране

По-подробно: en:Wikipedia:Naming conventions (categories)#Categorization of people.

Имената на категориите като цяло трябва да отговарят на правилата за статиите в Уикипедия:Правила за наименуване, с изключение например на множественото число.

 • Те трябва да бъдат неутрални. Напр. "проститутки" би било по-добро родово име от "курви"; "сексуални работници" би било още-по-добро, тъй като е и по-неутрално по пол . Ако все пак има причина за категоризиране по пол (вж. по-горе), отбележете я в дефиницията на категорията.
 • Категориите за занятие (вж. по-горе) не трябва да се разделят на настоящи и бивши, примерно настоящи и бивши деца артисти.
 • Предпочитат се категории по място (вж. по-горе). Категории по потекло (произход, култура, етнос) и занятие могат да се създават само ако тази комбинация е призната и сама по себе си представлява специфична в културен аспект тема, напр. en:Category:African American politicians. Членовете на тези категории се дублират и в стандартните категории. Докато за починали хора е достатъчно за потеклото да има източници, за живите е необходимо и те самите да са се идентифицирали като такива.

Намирането на подходящи имена на категории за хора по чувствителни теми, не е точна наука, а разчита на добър вкус, а често и на малко креативност за постигането на добро решение, което удовлетворява всички. Подходящото име за категория е широко, необвързано с пола и нито твърде дълго, нито твърде късо.

Обособявайте категориите за хораРедактиране

Докато за някои категории е логично да съдържат както статии за хора (биографии), така и други видове статии, то категориите, които ясно указват с наименованието си, че включват хора, по принцип трябва да съдържат само биографични статии и списъци на хора и евентуално една не-биографична обобщаваща статия, каквато би могла да бъде добавена и като текстова бележка в началото на категорията. Така се постига яснота и лесна употреба и се запазва непокътната логиката на онези части от категорийното дърво, които съдържат статии за хора.

Категоризиране на отделната статияРедактиране

Вижте също NPOV tutorial: Categorization.

Имайте предвид, че грешното категоризиране е по-проблемно при статиите за хора, отколкото при статиите на други теми.

Например: Категоризирането на политик, участващ в скандал, за "престъпник" ще предизвика много повече спорове, отколкото категоризирането на дадено поведение или действие като "престъпление".

Освен това,

 • Категориите не трябва да се определят автоматично, а само в резултат на преценка за конкретната тема и съдържание (в това отношение списъците са по-лесни, защото оспорваното причисляване може да бъде маркирано като такова; вж. също en:Wikipedia:Bots за общи съображения против автоматизираните редакции).
 • Не всички категории са изчерпателни: В някои "чувствителни" категории е по-добре да се включва набор от представителни и безспорни примери, докато списъкът е по-добър начин за постигане на пълнота. Като допълнение към такива "чувствителни" категории могат да бъдат използвани списъци. Вж. също Уикипедия:Организиране на информацията.
 • Двойна проверка: След съхраняването на статия винаги проверявайте дали категоризацията не изглежда агресивна. В Уикипедия всеки може да премахне спорна категория. За да избегнете това, поставяйте такива категории, които са най-точни и безобидни. По-добре създайте нова категория, която по-добре отговаря на това, което бихте желали да изразите, отколкото да използвате съществуваща категория, която (частично) противоречи на съдържанието на статията.
 • Ограничете бройката: Напр. филмов актьор, който притежава юридическо образование, трябва да бъде категоризиран като филмов актьор, а не като юрист, освен ако юридическата му кариера е значима сама по себе си. От друга страна, важно е категориите да съдържат всички най-важни статии. Това означава, че някои известни хора (като висши политици, заемали различни постове), ще бъдат включени в значителен брой категории. Извън тези фактологични категории, що се отнася до категориите, които изискват оценка на лични характеристики (напр. принадлежност към даден стил или движение в изкуството), опитвайте се да ги сведете техния брой до онези, които са най-съществени за човека, нещо в духа на "назовете 4 или 5 думи, които най-добре описват този човек."
 • Неутралната гледна точка не винаги може да бъде постигната чрез добавяне на повече категории в края на страницата; най-много списъкът с категориите да стане толкова дълъг, колкото е тялото и на самата статия.
  Например, няма съмнение, че "значително малцинство" счита Менахем Бегин за държавен терорист, но тъй като това не е една от 4-те или 5 съществени характеристики на този човек, категорията "държавни терористи" не би трябвало да стои в края на статията за този човек.
 • Категоризирайте по качествата на човека, не по качествата на статията: Най-честата грешка от този вид е включването на статия в Категория:Биографии. Тази категория основателно може да съдържа статии за биографични филми или биографични книги, ала не бива да съдържа статии за отделни лица. Биография е статията, не човекът.
 • Обръщайте внимание на особеностите при биографиите на живи хора.

Подреждане на имената в категориятаРедактиране

За двете техники за промяна на подреждането по подразбиране вж. Причисляване на страница към категория.

Ключът трябва да отразява възможно най-добре заглавието на статията. Има някои особености за по-добра съпоставимост:

Подреждане по фамилияРедактиране

Ако статията е озаглавена "Име Фамилия", категорията трябва да бъде добавена в статията като [[Категория:Някакви хора|Фамилия, Име]] (или {{СОРТКАТ:Фамилия, Име}}), за да бъде коректно сортирана по фамилия.

 • Забележете, че напр. при китайски имена общо взето първо се изписва фамилното име: Мао Дзъдун се сортира като [[Категория:Китайски политици|Мао, Дзъдун]]. (Същото се отнася и за корейски, бирмански и японски (за родените преди 1868 г.). В тези случаи не е необходимо използването на ключ за подреждането им, освен, евентуално, за обезсилване на СОРТКАТ или за по-сигурно.)
 • Хора, чиито фамилни имена се състоят от няколко думи, обикновено се сортират по първия елемент с главна буква. Заради кодирането първата буква на всяка дума се капитализира в съответния сортиращ текст. Френските и испанските "de" или "du" и германското "von" обикновено не се включват в сортирането, с изключение на някои жители на англоговорящи страни като Corne Du Plessis (D). Но италианските "De" или "Di" обикновено водят сортирането. Холандските/ Фламандските/ Белгийските/ Южноафриканските имена са изключително непредсказуеми. Често европейски исторически личности се третират различно от съвременни личности със същото име, живеещи в англоговорящи страни – така Anthony van Dyck и Steve Van Dyck са сортирани съотв. на D и V.
 • Внимавайте с презимена, които изглеждат като фамилии: напр. Peter Maxwell Davies (фамилия: "Davies"), и, обратно, части от фамилията, които изглеждат като презимена, напр. Ludwig Mies van der Rohe (фамилия: "Mies van der Rohe").
 • Понякога кръщелното (собственото) име не се комбинира нито с фамилия, нито с благородническа титла; в такива случаи е за предпочитане сортиране по първото име. Например: за Августин от Хипон, използвайте [[Категория:Християнски философи|Августин от Хипон]] или просто [[Категория:Християнски философи]]

БлагороднициРедактиране

 • Британските перове се сортират по името в титлата, а не по фамилията, напр. Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury се подрежда по азбучно по "Salisbury", а не по "Gascoyne-Cecil" или "Cecil": [[Категория:1830 births|Salisbury, Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of]].
 • Някои перове са почти изцяло известни по някое име, различно от титлата им (която в такива случаи няма да се отрази в заглавието на статията); например, Frederick North, Lord North (който е бил 2nd Earl of Guilford) или Anthony Eden (който е бил 1st Earl of Avon). Това трябва да бъде отчитано в повечето категории, като се сортират по North,... и Eden,...; но категориите, които са пряко свързани с титлата им все пак трябва да ги сортират по нея. [[Категория:Earls in the Peerage of Great Britain|Guilford]] и съотв. |Avon]],.
 • По подобен начин, статии за канонизирани за светци монарси, озаглавени с монархическото им име, като напр. Луи IX (Франция) трябва да бъдат сортирани в [[Категория:Светци]] без ключ за сортиране, но и като: [[Категория:Френски монарси|Луи 09]] (поредният номер е превърнат в арабски цифри, с нула отпред, за да може да се получи коректно сортиране.
 • За яснота баронетите и кралете трябва да бъдат сортирани като "Фамилия, Име" , а не като "Фамилия, Сър Име".

Други изключенияРедактиране

 • Отървете се от епитетите: напр. "свети" в Свети Албан: [[Категория:Светци|Албан]].
 • Наставки към имената, като "Мл." или "III", трябва да се поставят на края на сортировъчния ключ, а не наред с фамилията: Robert J. Smith II се сортира като [[Категория:Политици от Ню Джърси|Smith, Robert J., II]], а не като [[Категория:Политици от Ню Джърси|Smith II, Robert J.]].
 • Пунктуационни знаци като апострофи и дветочия (но не и тирета, многоточия или точки) се махат, а ударените букви и лигатурите се заменят с неударените или отделените им съответствия. (Извън тези отклонения всички пунктуционни знаци се сортират преди А, а всички ударени знаци и лигатури – след Я.)
 • Първата буква на всяка дума трябва да бъде главна, а следващите трябва да бъдат малки, независимо от правилното изписване на името. Така Lena D'Água се сортира като [[Категория:Португалски певици|Dagua, Lena]]. (Това е необходимо, защото главните и малките букви се сортират отделно.)
 • При фамилия, която започва с Mc или Mac, ключът за подреждане в категорията трябва да бъде изписван като Mac, а останалата част от името – с малки букви, независимо как се изписва името (така: Macdonald, Maccluskey или Macmorris). (На български тези имена бездруго се изписват слято с една малка буква, но вероятно подобен би бил случаят, ако по някакви изключителни причини се изпише стара форма като х.Петров.)
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Wikipedia:Categorization_of_people“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода и списъка на съавторите.