Уикипедия:Пунктуация

Препинателни знаци и интервалиРедактиране

  • Препинателните знаци (. ,  ;  :  !  ?) се поставят непосредствено след думата (преди знака никога не се оставя интервал), но между знака и следващата дума винаги се оставя интервал:
дума, дума → правилно
дума,дума → грешно
дума ,дума → грешно
дума , дума → грешно
  • Дълго тире (дълга чертица) " — "
Не се използва в българския език.
  • Тире (средна чертица) " – "
Тирето е знак с по-голяма разделителна сила в сравнение със запетаята, двоеточието или скобата и може да ги заменя. Между него и думите от двете му страни винаги се оставя интервал (шпация, спейс, пробел). Използва се при оформяне на диалог (пряка реч), за означаване на пропуснати думи, за отделяне на обособени части, при вметнати думи, за свързване на имена при наименоване на закон или теория на повече от един автори (Закон на Джаул – Ленц) (но прилагателното в последния случай е с дефис: Джаул-Ленцов закон) и в др. случаи. Пример:
Лев – парична единица → правилно
Лев - парична единица → грешно
Левпарична единица → грешно
Левпарична единица → грешно
Левпарична единица → грешно
  • Съединителна чертица (малко тире или дефис) "-"
Използва се при полуслято писане на сложни думи, при двойни имена, при сравнителна и превъзходна степен на прилагателните (по- и най-), при някои съкращения (г-н, зам.-министър) и др. При дефиса (чертицата) никога не се поставят интервали – нито пред, нито след него:
по-бързо → правилно
по -бързо → грешно
по- бързо → грешно
по - бързо → грешно


Вижте същоРедактиране