Универсална газова константа

Универсалната газова константа () е физична константа, чиято стойност е равна на:

[1][2]

Тази стойност описва колко работа ще извършат група от 602 секстилиона броя атоми от идеален газ. Или, казано по друг начин колко енергия е необходима за да се повиши температурата с един градус К, на един мол атоми (6,02.1023 броя атоми) от идеален газ, ако този газ се намира при изобарно (постоянно) налягане и изохорно (постоянен обем) състояние. (вж. закон на Клапейрон-Менделеев).

Универсалната газова константа може да се намери, като вземем константата на Болцман , която ни показва колко работа която извършва една частица/атом (работата на един атом) и я умножим по броят атоми които са в мол вещество - 602 секстилиона броя атома, или 6,02.1023 - така нареченото число на Авогадро)

,

Как е намерена стойността на R? редактиране

Стойността на универсалната газова константа (R) е първоначално определена емпирично (чрез опити), като коефициент на пропорционалност в уравнението на състоянието на идеалния газ. Константата се нарича универсална, понеже е една и съща за всички идеални газове.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Fundamental physical constants // NIST. Посетен на 22.02.2008. (на английски)
  2. Boltzmann's constant CODATA value // NIST. Посетен на 22.02.2008. (на английски)