Серия статии на тема
Термодинамика
Енталпия . Ентропия . Топлина

Налягането (с означение p) е физична величина, характеризираща големината на натиска (нормалната съставяща на силата), който действа върху единица площ.[1] Налягането е скаларна величина. Съгласно определението в международния стандарт ISO/IEC 80000 налягане наричаме отношението на силата към площта на повърхнината:[2]

или

където:

е налягането,
е нормалната сила,
е площта.

Единицата за налягане в SI е паскал или нютон на квадратен метър. В областта на флуидите се допуска употребата и на единицата bar (1 bar = 100 kPa).

Механичното напрежение също се мери в нютони на квадратен метър, но напрежението зависи и от посоката. Съществуват нормално напрежение (с означение σ – сигма) и тангенциално напрежение (с означение τ – тау).

Видове налягане редактиране

Атмосферно налягане редактиране

Атмосферното налягане е налягането върху всяка площ в атмосферата, предизвикано от теглото на въздуха.

Манометрично налягане редактиране

 
Манометър, измерващ налягания до 4 мегапаскала, напълнен с глицерол, с цел успокояване на стрелката при измерването на флуктуиращи налягания

Манометричното, също наричано ефективно налягане е това, което показва манометърът. Бележи се с pe. То е разликата между абсолютното налягане p и атмосферното налягане pamb (т.е. налягането на околната среда) в този момент и на даденото място. Ефективното налягане може да е положително или отрицателно в зависимост от това дали е по-голямо или по-малко от pamb.

Абсолютно налягане редактиране

Абсолютното налягане можем да получим като алгебрична сума от две измервания – на атмосферното и на манометричното налягане. Съществуват и манометри, които измерват директно абсолютното налягане, като техният чувствителен елемент е поставен във вакуумирана камера.

Навсякъде в техниката под „налягане“ се разбира манометрично налягане, освен ако изрично не е отбелязано друго. Във физиката е точно обратното – почти винаги се работи с абсолютни налягания.

Хидростатично налягане редактиране

Налягането във вътрешността на течност, което се дължи на теглото на разположените отгоре слоеве, се нарича хидростатично налягане.

Кръвно налягане редактиране

Кръвното налягане е налягането на циркулиращата кръв върху стените на кръвоносните съдове, което създава сърцето. Кръвното налягане обикновено се изразява чрез два показателя: систола (фаза на изтласкване на кръвта от сърцето) и диастола (фаза на пълнене на сърцето) и се отчита като две числа за стойностите при тези две фази. Обичайната мерна единица е милиметър живачен стълб (mmHg).

Мерни единици редактиране

Pascal bar N/mm² kp/m² kp/cm² (=1 at) atm torr
mmHg(1)
psi
1 Pa (N/m²)= 1 10-5 10-6 0,102 0.102×10-4 0,987×10-5 0,0075 1,450377×10-4
1 bar (daN/cm²) = 100.000 1 0,1 10200 1,02 0,987 750 14,5
1 N/mm² = 106 10 1 1,02×105 10,2 9,87 7500 145,0377
1 kp/m² = 9,81 9,81×10-5 9,81×10-6 1 10-4 0,968×10-4 0,0736 0,00142
1 kp/cm² (1 at) = 98100 0,981 0,0981 10000 1 0,968 736 14,2
1 atm (760 torr) = 101325 1,013 0,1013 10330 1,033 1 760 14,7
1 torr /
1 mmHg[бел. 1]
133 0,00133 1,33×10-4 13,6 0,00136 0,00132 1 0,019
1 PSI = 6894 0,069 0,0069 704 0,0704 0,068 51,7 1

Бележки редактиране

  1. Бел. 1: Поради предефиниране на единицата милиметър живачен стълб (mmHg) тя се различава от единицата тор (torr) с около 0,000014%, което е пренебрежимо малко за повечето цели.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. РБЕ
  2. Какво означава налягане? // Кан Академия. Посетен на 19.11.2022.